1. Reading


  reading... full HD 16+ ko che

  Thời gian làm bài: 2 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 hung pham hung pham 08:36 04/06/2018 100.00%
  2 chodien chodien 15:55 04/06/2018 100.00%
  3 Hưng Phạm Hưng Phạm 00:38 06/06/2018 100.00%
  4 hung pham hung pham 22:11 03/06/2018 100.00%
  5 Trung Trần Trung Trần 19:10 14/06/2018 100.00%
  6 Ngọc Hân Ngọc Hân 07:27 15/06/2018 100.00%
  7 chodien chodien 10:28 15/06/2018 100.00%
  8 Trung Trần Trung Trần 09:56 13/06/2018 100.00%
  9 Trung Trần Trung Trần 09:55 13/06/2018 100.00%
  10 Hưng Phạm Hưng Phạm 11:22 15/06/2018 100.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.