Reading


reading... full HD 16+ ko che

Thời gian làm bài: 2 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 hung pham hung pham 00:01:00 08:36 04/06/2018 100.00%
  2 chodien chodien 00:01:02 15:55 04/06/2018 100.00%
  3 Hưng Phạm Hưng Phạm 00:01:03 00:38 06/06/2018 100.00%
  4 hung pham hung pham 00:01:05 22:11 03/06/2018 100.00%
  5 Trung Trần Trung Trần 00:01:05 19:10 14/06/2018 100.00%
  6 Ngọc Hân Ngọc Hân 00:01:06 07:27 15/06/2018 100.00%
  7 chodien chodien 00:01:06 10:28 15/06/2018 100.00%
  8 Trung Trần Trung Trần 00:01:07 09:56 13/06/2018 100.00%
  9 Trung Trần Trung Trần 00:01:14 09:55 13/06/2018 100.00%
  10 Hưng Phạm Hưng Phạm 00:01:15 11:22 15/06/2018 100.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.