1. TRẮC NGHIỆM HÌNH ẢNH 01


  Thời gian làm bài: 2 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Tô Quảng Mai Tô Quảng Mai 21:37 19/06/2018 100.00%
  2 Anh Hong Anh Hong 21:37 09/09/2018 95.00%
  3 Tô Quảng Mai Tô Quảng Mai 21:30 19/06/2018 90.00%
  4 huỳnh phước hậu huỳnh phước hậu 10:24 07/08/2018 25.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.