CÁCH BÀY TỎ QUAN ĐIỂM BẢN THÂN P2

CÁCH BÀY TỎ QUAN ĐIỂM BẢN THÂN P2

286 06/05/2018

(Tiếp theo phần 1)


31. 至于我,我……

Zhìyú wǒ, wǒ……

Về phần tôi, tôi…..


32. 我相信……

Wǒ xiāngxìn……

Tôi tin rằng


33. 如果你问我……

Rúguǒ nǐ wèn wǒ……

Nếu bạn hỏi tôi….


34. 我会这样说……

Wǒ huì zhèyàng shuō……

Tôi sẽ nói thế này…


35. 我想指出的是……

Wǒ xiǎng zhǐchū de shì……

Điều tôi muốn chỉ ra là….


36. 站在自己的立场上说……

Zhàn zài zìjǐ de lìchǎng shàng shuō……

Đứng trên lập trường của mình mà nói….


37. … 就我而言,……

… jiù wǒ ér yán,……

Đối với tôi mà nói…


38. 根据我的经验……

Gēnjù wǒ de jīngyàn……

Theo kinh nghiệm của tôi


39. 但关于……方面呢?

Dàn guānyú……fāngmiàn ne?

Nhưng về phương diện….. Thì sao?


40. 你与我的看法一致吗?

Nǐ yǔ wǒ de kànfǎ yīzhì ma?

Quan điểm của bạn và tôi có thống nhất không?


41. 我想知道你对…… 问题怎么看

Wǒ xiǎng zhīdào nǐ duì…… wèntí zěnme kàn

Tôi muốn biết quan điểm của bạn về vấn đề…..


42. … 我刚才说的是……

… wǒ gāngcái shuō de shì……

Vừa rồi bạn nói về….


43. … 我的意思是说……

… wǒ de yìsi shì shuō……

Ý kiến của tôi là….


44. 让我重复我刚才所说的。

Ràng wǒ chóngfù wǒ gāngcái suǒ shuō de.

Để tôi nói lại ý kiến vừa nãy


45. 让我重申刚才所说的。

Ràng wǒ chóngshēn gāngcái suǒ shuō de.

Để tôi nhắc lại ý kiến vừa rồi


46. 我认为这话是很有道理的

Wǒ rènwéi zhè huà shì hěn yǒu dàolǐ de

Tôi cho rằng ý kiến này rất có lý


47. 我也有同感

Wǒ yěyǒu tónggǎn

Tôi cũng đồng ý vậy


48. 我大致同意您的意见,但是

Wǒ dàzhì tóngyì nín de yìjiàn, dànshì

Tôi cơ bản là đồng ý với ý kiến của bạn, nhưng….


49. 当然。

Dāngrán.

Đương nhiên rồi


50. 是的。

Shì de.

Đúng vậy


51. 对。

Duì.

Đúng


52. 是那样。

Shì nàyàng.

Là như vậy


53. 我也这样认为。

Wǒ yě zhèyàng rènwéi.

Tôi cũng đồng ý như thế


54. 我完全赞同。

Wǒ wánquán zàntóng.

Tôi hoàn toàn tán đồng


55. 我完全同意你所说的。

Wǒ wánquán tóngyì nǐ suǒ shuō de.

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn


56. 显然你是对的。

Xiǎnrán nǐ shì duì de.

Rõ ràng bạn nói đúng


57. 这个看法不错。

Zhège kànfǎ bùcuò.

Quan điểm này không tồi


58. 我绝对赞成你。

Wǒ juéduì zànchéng nǐ.

Tôi tuyệt đối đồng ý với bạn


59. 我就是那样认为的。

Wǒ jiùshì nàyàng rènwéi de.

Tôi cho rằng là như vậy


60. 我也持同样的想法。

Wǒ yě chí tóngyàng de xiǎngfǎ.

Tôi cũng giữ quan điểm như vậy


............Còn tiếp...............

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn