1. ĐỀ THI SSMCĐ - HK 01


  Thời gian làm bài: 15 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 linhvuhoang linhvuhoang 19:12 16/05/2018 100.00%
  2 linhvuhoang linhvuhoang 20:55 15/05/2018 100.00%
  3 linhvuhoang linhvuhoang 17:52 15/05/2018 100.00%
  4 Hoàng lương Hoàng lương 16:50 15/05/2018 100.00%
  5 linhvuhoang linhvuhoang 17:41 15/05/2018 100.00%
  6 linhvuhoang linhvuhoang 20:51 15/05/2018 100.00%
  7 linhvuhoang linhvuhoang 20:51 15/05/2018 100.00%
  8 Bùi Nhi Bùi Nhi 08:29 16/05/2018 100.00%
  9 Bùi Nhi Bùi Nhi 08:29 16/05/2018 100.00%
  10 Bùi Nhi Bùi Nhi 06:48 16/05/2018 100.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.