ĐỀ THI SSMCĐ - HK 01


Thời gian làm bài: 15 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 linhvuhoang linhvuhoang 00:01:37 19:12 16/05/2018 100.00%
  2 linhvuhoang linhvuhoang 00:01:44 20:55 15/05/2018 100.00%
  3 linhvuhoang linhvuhoang 00:01:46 17:52 15/05/2018 100.00%
  4 Hoàng lương Hoàng lương 00:02:02 16:50 15/05/2018 100.00%
  5 linhvuhoang linhvuhoang 00:02:07 17:41 15/05/2018 100.00%
  6 linhvuhoang linhvuhoang 00:02:16 20:51 15/05/2018 100.00%
  7 linhvuhoang linhvuhoang 00:02:18 20:51 15/05/2018 100.00%
  8 Bùi Nhi Bùi Nhi 00:02:23 08:29 16/05/2018 100.00%
  9 Bùi Nhi Bùi Nhi 00:02:27 08:29 16/05/2018 100.00%
  10 Bùi Nhi Bùi Nhi 00:02:30 06:48 16/05/2018 100.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.