TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG


ÔN THI QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG

Thời gian làm bài: 20 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 dieule dieule 00:00:04 08:17 16/05/2018 91.67%
  2 dieule dieule 00:00:31 15:24 15/05/2018 91.67%
  3 dieule dieule 00:00:47 15:30 15/05/2018 83.33%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.