1. TRẮC NGHIỆM QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG


  ÔN THI QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG

  Thời gian làm bài: 20 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 dieule dieule 08:17 16/05/2018 91.67%
  2 dieule dieule 15:24 15/05/2018 91.67%
  3 dieule dieule 15:30 15/05/2018 83.33%
  4 TAI THI NGOC NGUYEN TAI THI NGOC NGUYEN 13:37 20/10/2018 0.00%
  5 Nguyễn Xuân Đại Toàn Nguyễn Xuân Đại Toàn 21:41 20/10/2018 0.00%
  6 TAI THI NGOC NGUYEN TAI THI NGOC NGUYEN 13:38 20/10/2018 0.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.