Bài tập Tiếng Anh về các kiến thức căn bản

Các câu hỏi trong mục bài tập này giúp các em kiểm tra được về phần kiến thức căn bản của mình đang ở mức độ nào? Và cần cải thiện chỗ hỏng nào.

Thời gian làm bài: 15 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Linh Lê Linh Lê 15:53 21/05/2018 100.00%
  2 Lan Phạm Lan Phạm 11:02 19/05/2018 75.00%
  3 Huế Huế 17:56 29/05/2018 66.67%
  4 Linh Lê Linh Lê 16:46 31/05/2018 58.33%
  5 Mr. Luu Mr. Luu 16:15 21/05/2018 0.00%
  6 Mr. Luu Mr. Luu 16:33 21/05/2018 0.00%
  7 Mr. Luu Mr. Luu 11:13 22/05/2018 0.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.