Bài tập Tiếng Anh về các kiến thức căn bản


Các câu hỏi trong mục bài tập này giúp các em kiểm tra được về phần kiến thức căn bản của mình đang ở mức độ nào? Và cần cải thiện chỗ hỏng nào.

Thời gian làm bài: 15 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Linh Lê Linh Lê 00:00:45 15:53 21/05/2018 100.00%
  2 Xoài Xanh Xoài Xanh 00:03:14 22:16 07/09/2018 83.33%
  3 Lan Phạm Lan Phạm 00:00:46 11:02 19/05/2018 75.00%
  4 Huế Huế 00:01:12 17:56 29/05/2018 66.67%
  5 Do Mai Phuong Dung Do Mai Phuong Dung 00:01:30 21:56 12/08/2018 58.33%
  6 Hobie's Sunshine Hobie's Sunshine 00:02:39 21:59 14/08/2018 58.33%
  7 Linh Lê Linh Lê 00:04:07 16:46 31/05/2018 58.33%
  8 Mr. Luu Mr. Luu 00:15:00 16:15 21/05/2018 0.00%
  9 Mr. Luu Mr. Luu 00:15:00 16:33 21/05/2018 0.00%
  10 Mr. Luu Mr. Luu 00:15:00 11:13 22/05/2018 0.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.