Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2- phần 3

15 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Bách's Vũ's

Bách's Vũ's

HẠNG

2

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:05:30

Pháp Chứng

Pháp Chứng

HẠNG

1

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:02:39

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Vô Thiên Minh Châu

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎Vô Thiên Minh Châu

HẠNG

3

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:05:56

 • 04

  Thủy Út's

  Số điểm: 53.33%

  Thời gian làm: 00:13:49

 • 05

  Nguyễn Trường

  Số điểm: 40%

  Thời gian làm: 00:03:10

 • 06

  Hoàng Minh

  Số điểm: 33.33%

  Thời gian làm: 00:05:34

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan