Đề kiểm tra Sinh học 10 Học kì 1

15 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

min min

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nhất Đặng

Nhất Đặng

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:03:53

Minh Châu

Minh Châu

HẠNG

1

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:02:30

Ngọc Sơn

Ngọc Sơn

HẠNG

3

Số điểm 53.33%

Thời gian làm 00:02:25

  • 04

    Tươi Đinh Thị

    Số điểm: 0%

    Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan