Trắc nghiệm lịch sử 12- CHỦ ĐỀ V -phần 3:  Nhật Bản

Trắc nghiệm lịch sử 12- CHỦ ĐỀ V -phần 3: Nhật Bản

50 20/10/2019

II- NHẬT BẢN ( 1945-2000 )

Câu 36.Ngyên nhân cơ bản đưa nền kinh tế Nhật phát triển thần kỳ trong những năm 60-70 của TK XX là gì ?

A. Biết lợi dụng vốn nước ngoài để đầu tư vào những ngành công nghiệp then chốt

B. Biết lợi dụng thành tựu KHKT để tăng năng suất,cải tiến kỷ thuật và hạ giá thành hàng hóa

C. Biết “ len lách” xâm nhập thị trường các nước D.Nhờ những cải cách dân chủ

Câu 37.Ngyên nhân chung của sự phát triển kinh tế Mĩ ,NB sau CTTGII

A. Áp dụng thành tựu KHKT vào trong sản xuất   B.Biết thâm nhập vào thị trường các nước


C.Nhờ quân sự hóa nền kinh tế D.Tất cả các nguyên nhân trên

Câu 38.Ngày 8/9 ,NB ký kết với Mĩ hiệp ước gì?

A.Hiệp ước phòng thủ chung ĐNA B.Hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật C.Hiệp ước liên minh  –Nhật D.Hiệp ước chạy đua vũ trang

Câu 39.Nhật Hoàng tuyên bố chấp nhận đầu hàng đồng minh vô điều kiện vào thời gian nào ?

A.14/81945 B.15/8/1945 C.16/8/1945 D.17/8/1945

Câu 40.Sau chiến tranh thế giới thứ hai ,NB đã gặp khó khăn gì lớn nhất ?

A.Bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản  B.Bị các nước đế quốc bao vây kinh tế

C.Nạn thất nghiệp ,thiếu lương thực thực phẩm D.Bị mất hết thuộc địa kinh tế bị tàn phá nặng nề

Câu 41.Sau chiến tranh NB có khó khăn gì mà các nước tư bản đồng minh chống phát xít không có

A. Sự tàn phá nặng nề của chiến tranh B.Là nước bại trận ,nước Nhật bị mất hết thuộc địa C.Thiếu thốn lương thực thực phẩm D.Phải nhờ vào viện trợ của Mĩ dưới hình thức vay nợ

Câu 42.Sau chiến tranh thế giới thứ hai ,NB tiến hành nhiều cải cách trong đó cải cách nào là quan trọng nhất

A.Cải cách hiến pháp B. cải cách ruộng đất   C.Cải cách giáo dục  D.Cải cách văn hóa

Câu 43.Sang những năm 50 của thé kỷ XX,kinh tế Nhật phát triển được do những nguyên nhân cơ bản nào ?

A. Nhờ những đơn đặt hàng của Mĩ khi Mĩ phát động chiến tranh xâm lược Triều Tiên và VN

B. Áp dụng những thành tựu KHKT

C. Vươn lên cạnh tranh với Tây Âu D.Luồn  lách xâm nhập thị trường các nước

Câu 44.Sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế NB bắt đầu trong khoảng thời gian nào ?

A.Những năm 50 của thế kỷ XX B. Những năm 60 của thế kỷ XX

C. Những năm 70 của thế kỷ XX D. Những năm 80 của thế kỷ XX

Câu 45.Trong những nguyên nhân sau đây ,nguyên nhân nào là nguyên nhân khách quan làm cho kinh tế NB phát triển

A. .Truyền thống văn hóa tốt đẹp ,con người nhật có ý chí vươn lên ,được đào tạo chu đáo ,cần cù lao động

B. .Nhờ cải cách ruộng đất

C. Vai trò quan trọng của nhà nước trong việc đề ra chiến lược phát triển hệ thống quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp ,công ty

D. Biết tận dụng thành tựu KHKT của thế giới .

Câu 46.Để phát triển KHKT ,ở NB có hiện tượng gì ít thấy ở các nước khác ?

A. Coi trọng và phát triển nền giáo dục quốc dân ,KHHT

B. Đi sâu vào các ngành công nghiệp dân dụng

C. Xây dựng nhiều công trình hiện đại trên biển và dưới đáy biển

D. Coi trọng việc nhập kỷ thuật hiện đại

Câu 47.Kinh tế NB lâm vào khủng hoảng vào thời gian nào ?

A.Từ đầu năm 80 của thế kỷ XX B Từ đầu năm 90 của thế kỷ XX

C. Từ đầu năm 70 của thế kỷ XX D. Từ đầu năm 60 của thế kỷ XX

Câu 48.Hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật đượcký kết nhằm mục đích gì ?

A. NB muốn lợi dụng vốn,kỷ thuật của Mĩ để phát triển B.NB trở thành căn cứ chiến lược của Mĩ C.Hình thành một liên minh Mĩ-Nhật chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc vùng viễn Đông

D.Tạo thế cân bằng giữa Mĩ và Nhật

Câu 49.Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm nổi bật trong quan hệ đối ngoại của NB sau chiến tranh thế giới thứ hai

A. Không đưa quân đi tham chiếm ở nước ngoài B.Ký hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật C.Cạnh tranh gay gắt với Mĩ và các nước Tây Âu

D.phát triển kinh tế đối ngoại ,xâm nhập và mở rộng phạm vi thế lực bằng kinh tế ở khắp mọi nơi đặc biệt là Đông Nam Á

Câu 50.Hiệp ước Mĩ Nhật được ký kết vào thời gian nào ?

A.18/9/1951 B.8/9/1951 C.28/9/1951 D.19/8/1951

Câu 51.Với hiệp ước hòa bình Xan-phran-xi-cô năm 1951,NB đã ký tay đôi với nước nào ?

A.Mĩ B.Pháp C.Đức D. Anh

Câu 52.Bộ tối cao lực lượng đồng minh (SCAP) đã thủ tiêu chế độ kinh tế tập trung nào của NB?

A.Giải tán các Dai-bát-xư B.Cải cách ruộng đất

C.Dân chủ hóa lao động D.Quốc hửu hóa các xí nghiệp nhà máy


Câu 53.NB bắt đầu đặt quan hệ ngoại giao với các nước Asean vào năm nào ?

A.1976 A. 1977 C. 1978 D. 1979

Câu 54.Sau CTTGII đến 1950 NB vươn lên đứng đầu TG ?

A.Đúng B.Sai

Câu 55.Nhật Bản và Tây Âu trở thành trung tâm kinh tế  tài chính vào thời kỳ nào ?

A.1945-1950 B.1950-1973 C.1973-1991 D.1991 đến nay


38B,39B,40D,41D,42 A,43B,44B,45D,46A,47B,48C,49D,50B,51A,52A,53B,54B,55B

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn