Trắc nghiệm lịch sử 12- CHỦ ĐỀ IV - phần 5

Trắc nghiệm lịch sử 12- CHỦ ĐỀ IV - phần 5

53 20/10/2019

Câu 61. Từ sau 1987, đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc có gì mới so với trước?

A.Kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa. B.Kiên trì cải cách dân chủ nhân dân.

 iên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. D.Thực hiện cải cách mở cửa.

Câu 62. Hãy nối các sự kiện ở cột B cho phù hợp với niên đại ở cột A.

A

B

1.   1-10-1949

A.   Bắt đầu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở Trung Quốc.

2.   1979-1998

B.   Đại Cách mạng văn hóa vô sản.

3.   12-1978

C.   Nội chiến lần thứ 4 ở Trung Quốc.

4.   1946-1949

D.   Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập.

5.   1953-1957

E.   Thời kì cải cách mở cửa ở Trung Quốc.


Câu 63. Hãy điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu sau:

A. Trung Quốc chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949.

B. Trung Quốc cải cách mở cửa bắt đầu từ năm 1978.

C. Cuộc đại cách mạng văn hóa vô sản kéo dài từ năm 1968 đến năm 1978.

D. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc từ 1953-1957.

E. Đặc điểm của chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc là lấy kinh tế làm trọng tâm.

F. Từ 1965 đến 1975 Trung Quốc đã có chính sách đối ngoại sai lầm.

G. Sau 20 năm cải cách mở cửa, nền kinh tế Trung Quốc không phát triển được.

Câu 64. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo thứ tự thời gian:

A.   Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập. B.Bắt đầu đường lối “Ba ngọn cờ hồng”. C.Cuộc đại cách mạng văn hóa vô sản. D.Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc. E.Mười năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. F.Bắt đầu đường lối mở cửa.

G.Hai mươi năm biến động.

Câu 65. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á (trừ Thái Lan) là thuộc địa của các nước nào?

A.Thuộc địa của Mĩ, Nhật. B.Thuộc địa của Pháp, Nhật.

 huộc địa của Anh, Pháp, Mĩ. D.Thuộc địa của các thực dân Phương Tây.

Câu 66. Đế quốc nào là lực lượng thù địch lớn nhất của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A.Đế quốc  Lan. B.Đế quốc Pháp C.Đế quốc Mĩ. D.Đế quốc Anh

Câu 67. Lí do cụ thể nào liên quan trực tiếp với việc giải thể khối SEANTO (9-1975)?

A. Các nước thành viên luôn xảy ra xung đột.

B. Nhân dân Đông Nam Á không đồng tình với sự tồn tại của SEANTO.

C. SEANTO không phù hợp với xu thế phát triển của Đông Nam Á.

D. Thất bại của đế quốc Mĩ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954-1975).

Câu 68. Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập

B. Nhiều nước có tốc độ phát triển khá nhanh

C. Sự ra đời của khối ASEAN

D. Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Nam Á và EU

Câu 69. Hãy nối các sự kiện ở cột B với các niên đâị phù hợp ở cột A

A

B

1. 8-8-1967

A. Kháng chiến chống Mĩ của Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia thắng lợi

2. 2-1976

B. Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào Cam-pu-chia

3. 12-1978

C. Hiệp ước các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập

4. 1975

D. Hiệp ước thành lập và hợp tác của các nước ASEAN

5. 10-1991

E. Hiệp ước hòa bình về Cam-pu-chia

Câu 70. Hiệp ước Ba-li (2-1976) đã nêu ra nguyên tắc cơ bản trong quan hệ các nước ASEAN là gì?

A. Cùng nhau tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

C. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

D. Hợp tác phát triển có kết quả. E. Cả bốn nguyên tắc nói trên. Câu 71. Từ năm 1979 đến cuối những năm 80 của thế kỷ XX, quan hệ giữa Việt Nam với ASEAN như thế nào?

A. Quan hệ hợp tác song phương B. Quan hệ đối thoại.

C. Quan hệ đối đầu do bất đồng về quan hệ kinh tế. D. Quan hệ đối đầu do vấn đề Cam-pu-chia.

Câu 72. Năm 1997, ASEAN đã kết nạp thêm các thành viên nào?

A. Lào, Việt Nam. B.Cam-pu-chia, Lào.

C. Lào, Mi-an-ma. D. Mi-an-ma, Việt Nam.

Câu 73. Từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào?

A. Hợp tác trên lĩnh vực du lịch. B. Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế.

C. Hợp tác trên lĩnh vực quân sự. D. Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục.


Câu 74. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở nước nào?

A. Bắc Phi. B. Nam Phi. C. Đông Phi. D. Tây Phi.

Câu 75. Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về căn bản chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa cũ của nó ở Châu Phi?

A. 1960 : "Năm Châu Phi". B. 1962 : An-giê-ri được công nhận độc lập.

C. 1994 : Nen-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống da đen đầu tiên.

D. 11-1975: Nước Cộng hòa nhân dân Angola ra đời.

Câu 76. Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân da đen ở Nam Phi là ai?

A. Chủ nghĩa thực dân cũ. B. Chủ nghĩa thực dân mới.

C. Chủ nghĩa A-pac-thai. D. Chủ nghĩa thực dân cũ và mới.

Câu 77. Sự kiện nào dưới đây gắn với tên tuổi của Nem-xơn Man-đê-la?

A. Chiến sĩ nổi tiếng chống ách thống trị của bọn thực dân.

B. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở An-giê-ri.

C. Lãnh tị phong trào giải phóng dân tộc ở Ăng-gô-la.

D. Lãnh tụ phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.

Câu 78. Từ những thập niên đầu của thế kỷ XX nhiều nước Mĩ La Tinh đã thoát khỏi sự lệ thuộc của Tây Ban Nha nhưng lại rơi vào vòng lệ thuộc của nước ngoài?

A. Thực dân Anh B. Đế quốc Mĩ

C. Thực dân Pháp D. Đế quốc Nhật

Câu 79. Kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mĩ La Tinh là ai?

A. Chế độ phân biệt chủng tộc. B. Chủ nghĩa thực dân cũ.

C. Chế độ tay tai phản động của chủ nghĩa thực dân mới. D. Giai cấp địa chủ phong kiến. Câu 80. Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỷ X, phong trào đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ La Tinh diễn ra dưới hình thức nào?

A. Bãi công của công nhân. B. Đấu tranh chính trị.

C. Đấu tranh  trang. D. Sự nổi dậy của người dân.

Câu 81. Sự  kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu-ba?

A. Cuộc đổ bộ của tàu "Gran-ma" lên đất Cu-ba (1956).

B. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-Ca-đa (26-7-1953).

C. Nghĩa quân Cu-ba mở cuộc tấn công (1958).

D. Nghĩa quân Cu-ba chiếm lĩnh thủ đô La-ha-ba-na (1-1-1959).

Câu 82. Nước được mệnh danh là "Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc Mĩ La Tinh"?

A. Ac-hen-ti-na B. Bra-xin C. Cu-ba D. Mê-hi-cô

Câu83 .Hãy nối các sự kiện ở cột B với các niên đại phù hợp ở cột A.

A

B

1) 8-8-1967

A. Kháng chiến chống Mĩ của Việt Nam, Lào, Campuchia,  thắng lợi.

2) 2-1976

B. Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào Campuchia

3) 12-1978

C. Hiệp ước các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập.

4) 1975

D. Hiệp ước thành lập và hợp tác của các nước ASEAN

5) 10-1991

E. Hiệp định hòa bình về Campuchia

 

ĐÁP ÁN:

61D

62

 

1D 2E 3G 4C 5A

6B

 

63

 

A,C,D,G SAI B,E ĐÚNG

 

 

64

 

S,A,E,D,G,B,C,J

 

 

65D

66C

67D

68A

 

 

 

69

1C

2D

3B

4A

5E

 

70E

71D

72C

73B

74A

75D

76C

77D

78B

79C

80C

81B

82C

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn