Trắc nghiệm lịch sử 12- CHỦ ĐỀ IV - phần 4

Trắc nghiệm lịch sử 12- CHỦ ĐỀ IV - phần 4

25 20/10/2019

Câu 46. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức nào?

A.Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ. B.Chủ nghĩa thực dân kiểu mới. C.Chế độ phân biệt chủng tộc. D.Chế độ thực dân.

Câu 47. Biến đổi lớn nhất của các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A.Các nước châu Á đã giành độc lập. B.Các nước châu Á đã gia nhập ASEAN.

C.Các nước châu Á đã trở thành trung tâm kinh tế tài chính thế giới. D.Tất cả các câu trên.

Câu 48. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, tập đoàn Tưởng Giới Thạch âm mưu phát động cuộc nội chiến với Đăng cộng sản Trung Quốc nhằm mục đích gì?

A.Tiêu diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc. B.Tiêu diệt phong trào Cách mạng Trung Quốc. C.Xóa bỏ ảnh hưởng của Liên Xô ở Trung Quốc.

D.Cả A và B đều đúng. E.Cả A, B, C đều đúng.

Câu 49. Cuộc nội chiến lần thứ tư (1946-1949) ở Trung Quốc nổ ra là do:


A. Đảng Cộng sản phát động.

B. Tập đoàn phản động Tưởng Giới Thạch phát động, có sự giúp đỡ của đế quốc Mĩ.

C. Đế quốc Mĩ giúp đỡ Quốc dân đảng.

D. Quốc dân đảng câu kết với bọn phản động quốc tế.

Câu 50. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc mang tính chất gì?

A. Một cuộc cách mạng tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo.

B. Một cuộc cách mạng vô sản do giai cấp vô sản lãnh đạo.

C. Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. D.Một cuộc nội chiến.

Câu 51. Ý nghĩa quốc tế về sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa là gì?

A. Kết thúc hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc đối với nhân dân Trung Hoa.

B. Báo hiệu sự kết thúc ách thống trị, nô dịch của chế độ phong kiến tư bản trên đất Trung Hoa.

C. Tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội thế giới và tăng cường sức mạnh của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

D. Đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Câu 52. Trung Quốc bước vào thời kì xây dựng CNXH trên cơ sở tình hình đất nước như thế nào?

A.Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa tương đối phát triển. B.Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa kém phát triển.

C.Có một nền nông nghiệp phát triển. D.Có một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu.

Câu 53. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc tiến hành tong khoảng thời gian nào?

A.  1949-1953 B. 1953-1957 C. 1957-1961 D. 1961-1965

Câu 54. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của nhân dân Trung Quốc hoàn thành nhờ vào yếu tố nào?

A. Sự nỗ lực của nhân dân Trung Quốc. B.Sự giúp đỡ của các nước chủ nghĩa  hội. C.Sự giúp đỡ của Liên Xô.

D.Sự lao động quên mình của nhân dân Trung Quốc và sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô.

Câu 55. Mười năm đầu xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa (1949-1950), Trung Quốc đã thi hành chính sách đối ngoại như thế nào?

A.   Chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. B.Chống Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa. C.Thi hành một chính sách đối ngoại tích cực nhằm củng cố hòa bình và thúc đẩy pong trào cách mạng thế giới.

D.Quan hệ thân thiện với Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa khác.

Câu 56. Chủ trương nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau 1959 đã gây nên tình trạng khủng hoảng và trì trệ của xã hội Trung Quốc?

A.Xây dựng “Công xã nhân dân”. B.Thực hiện đường lối “Đại nhảy vọt”. C.Thực hiện cuộc “Đại cách mạng hóa vô sản”. D.Tất cả đều đúng.

Câu 57. Đường lối “Ba ngọn cờ hồng” do ai đề xướng?

A.Mao Trạch Đông   B.Lưu Thiếu  C.Lâm Bưu D.Chu Ân Lai

Câu 58. Thực hiện đường lối “Ba ngọn cờ hồng” Trung Quốc đạt được những gì?

A. Nền kinh tế Trung Quốc có một bước phát triển nhảy vọt.

B. Đời sống nhân dân Trung Quốc được cải thiện.

C. Kinh tế phát triển nhưng đời sống nhân dân Trung Quốc khó khăn.

D. Nền kinh tế hỗn loạn, sản xuất giảm sút, đời sống nhân dân điêu đứng.

Câu 59. Cuộc “Đại cách mạng vô sản” ở Trung Quốc diễn ra vào thời gian nào?

A.  1966-1969 B. 1966-1971 C. 1967-1969 D. 1967-1970

Câu 60. Đường lối đổi mới trong chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc có đặc điểm gì?

A.Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm. B.Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. C.Lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm. D.Lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm.

45C

 

46C 47A 48A 48B 50B

51C

52D 53D

54D

 

55C 56D 57A 58D 59A

60B


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn