Trắc nghiệm lịch sử 12- CHỦ ĐỀ IV - phần 3

Trắc nghiệm lịch sử 12- CHỦ ĐỀ IV - phần 3

44 20/10/2019

Câu 31. Hội nghị ngoại trưởng 5 cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc họp tại Mat-xcơ- xa(12-1945) giải quyết vấn đề Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào? Ghi dấu (X) vàocác câu trả lời đúng sau đây:

¨ A. Xây dựng một nước Triều Tiên độc lập.

¨ B. Thành lập một chính phủ dân chủ Triều Tiên để đảm nhiệm việc phát triển công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải và văn hoá chung cho cả nước Triều Tiên.

¨ C. Quân đội Liên Xô đóng quân ở vĩ tuyến .

¨ D. Ủy ban hỗn hợp gồm đại biểu của hai bộ Tổng tư lệnh quân đội Liên Xô và Mĩ đóng ở Triều Tiên sẽ giúp việc thành lập chính phủ lâm thời Triều Tiên.

¨ E. Ở miền Nam Triều Tiên, Mĩ phải thi hành nghiêm chỉnh những quy định của Hiệp nghị Mat-xcơ-va về vấn đề Triều Tiên.

Câu 32. Nước cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên được thành lập vào thời gian nào?

A.  Tháng 12-1945. B.Tháng 8-1948. C.Tháng 9-1948. D. Tháng 10-1945.


Câu 33. Năm 1946, dưới áp lực đấu tranh của nhân dân, đế quốc Pháp bộc phải công nhận nền độc lậpcủa hai nước nào ở khu vực Trung Đông?

A.  Xi-ri, Li-băng. B. I-ran, I-rắc. C.Ap-ga-ni-xtan, Li-băng. D. I-ran, Xi-ri.

Câu 34. Biến đổi to lớn nhất của khu vực Trung Đông sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Nhiều nước trở nên trù phú về kinh tế.

B. Hầu hết các nước Trung Đông giành lại độc lập (trừ Pa-let-xtin).

C. Các nước ở Trung Đông luôn trong tình trạng căng thẳng phức tạp.

D. Chiến tranh đã tàn phá nặng nề và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Câu 35. Hãy nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A về phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

A

B

1/ 8-6-1953

A.   Cộng hòa nhân dân Ăng-gô-la thành lập.

2/1956

B.   Pháp kí hiệp định Ê-vi-ăng, công nhận độc lập của An-giê-ri

3/1957

C.   Tuy-ni-di giành lại độc lập.

4/1958

D.   Ga-na giành lại độc lập.

5/3-1962

E.   Ma-rốc, Xu-đăng giành lại độc lập.

6/11-11-1975

F.   Ghi-nê giành độc lập.

 

G.   Cộng hòa Ai Cập được thành lập.

Câu 36. Thắng lợi to lớn và gây ảnh hưởng sâu rộng đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi trong giai đoạn 1960-1975 là thắng lợi của nhân dân nước nào?

A.Thắng lợi của nhân dân An-giê-ri. B.Thắng lợi của nhân dân Mô-dăm-bich.

C.Thắng lợi của nhân dân Ăng-gô-la. D.Thắng lợi của nhân dân Nam Phi Câu 37. Dưới đây là các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi. Hãy đánh dấu (X) vào các cột dọc cho phù hợp với từng giai đoạn.

 

Nội dung

1945-1954

1954-1960

1960-1975

1975-nay

1) 17 nước châu Phi giành độc lập, gọi là “Năm châu Phi”

 

 

 

 

2) Hầu hết các nước ở Bắc Phi và Tây Phi giành được độc lập

 

 

 

 

3) Phong trào giải phóng dân tộc nổ ra sớm nhất ở Bắc Phi với thắng lợi mở đầu của cách mạng Ai Cập

 

 

 

 

4) Hoàn thành cuộc đấu tranh đánh đổ nền thống trị thực dân cũ

 

 

 

 

Câu 38. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các sau đây nói về những khó khăn của châu Phi.

A. Sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân mới và sự vơ vét bóc lột về kinh tế của các cường quốc phát triển phương Tây.

B. Lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc hầu hết là do giai cấp tư sản.

C. Nợ nước ngoài, đói rét, bệnh tật, mù chữ.

D. Sự bùng nổ về dân số.

E. Sự phát triển không đồng đều giữa các nước sau khi giành được độc lập.

F. Sự xung đột giữa các bộ tộc và phe phái khác nhau gây nên cục diện không ổn định.

Câu 39. Xác định các sự kiện có liên quan đến phong trào cách mạng ở An-giê-ri và Nam Phi theo yêu cầu sau đây:

Tên nước

Sự kiện

1) An-giê-ri

 

 

 

 

2) Nam Phi

A. Tháng 8-1954, mặt trận dân tộc giải phóng được thành lập.

B. Ngày 1-11-1954, mặt trận phát động nhân dân tiến hành cuộc khởi nghĩa vũ trang ở vùng rừng núi miền Đông Nam.

C. Mục tiêu đấu tranh nhằm chống lại chủ nghĩa A-pac-thai.

D. Lãnh đạo phong trào là Đại hội dân tộc Phi (ANC).

E. Thực dân Pháp phải kí hiệp định Ê-vi-ăng công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

F. Sau khi giành độc lập đã thi hành nhiều chính sách đối nội và đối ngoại tiến bộ.

Câu 40. Sự kiện nào được đánh giá là tiêu biểu nhất và là lá cờ đầu trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?


 hắng lợi của cách mạng Mê-hi-cô. B.Thắng lợi của cách mạng Ê-cua-đo. C.Thắng lợi của cách mạng Cu-ba. D.Tất cả các sự kiện trên

Câu 41. Hãy nối tên các nước ở Mĩ La-tinh gắn với hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc trong thời gian từ 1945-1959 cho phù hợp.

Tên nước

Hình thức đấu tranh

1) Cu-ba

2) Pê-ru

3) Ê-cua-đo

4) Mê-hi-cô

5) Bra-xin

6) Vê-nê-xu-ê-la

7) Pa-na-ma

8) Bô-li-vi-a

9) Goa-tê-ma-la

10) Ac-hen-ti-na

11) Chi-lê

A) Khởi nghĩa vũ trang

B) Nổi dậy của nông dân

C) Đấu tranh nghị viện

D) Bãi công của công nhân

Câu 42. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các đứng trước các câu sau đây nói về cách mạng Cu-ba 1959.

A. Để thực hiện âm mưu chủ nghĩa thực dân mới của mình, Mĩ đã thiết lập chế độ độc tài quân sự Ba-ti- xta ở Cu-ba.

B. Lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Cu-ba là Đảng cộng sản Cu-ba do Phi đen cax- tơ-rô đứng đầu.

C. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-ca-đa đã mở đầu một gia đoạn phát triển mới của cách mạng Cu-ba.

D. Năm 1955, Phi đen cax-tơ-rô được trả tự do và bị trục xuất sang Ac-hen-ti-na.

E. Ngày 30-12-1958, Ba-xti-ta bỏ chạy ra nước ngoài.

F. Cách mạng Cu-ba là “lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc” ở Mĩ La-tinh.

Câu 43. Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, ở châu Á phong trào giải phóng dân tộc đã nổ ra mạnh mẽ nhất ở các nước nào?

A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào. B.Việt Nam, Mi-an-ma, Lào.

B. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan D.Phi-lip-pin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a.

Câu 44. Hãy nối các niên đại ở cột A phù hợp với sự kiện của cột B.

A

B

1.   17-8-1945

A.   Lào tuyên bố độc lập

2.   2-9-1945

B.   In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập.

3.   12-10-1945

C.   Việt Nam tuyên bố độc lập.

4.   1950

D.   Ai Cập tuyên bố độc lập.

5.   1962

Đ. Ấn Độ tuyên bố độc lập.

6.   1952

E.   An-giê-ri tuyên bố độc lập.

7.   1-1-1959

F.   I-rắc tuyên bố độc lập.

8.   1958

G.   Cu-ba tuyên bố độc lập.

 

Câu 45. Vì sao năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi “Năm châu Phi”?

A. Có nhiều nước ở châu Phi được trao trả độc lập.

B. Châu phi là châu có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, mạnh nhất.

C. Có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập. D.Châu Phi là “Lục địa mới trỗi dậy”.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn