Trắc nghiệm lịch sử 12- CHỦ ĐỀ IV - phần 2

Trắc nghiệm lịch sử 12- CHỦ ĐỀ IV - phần 2

26 20/10/2019

Câu 16. Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Cam-pu-chia kết thúc thắng lợi vào thời gian nào?

A.   Ngày 2 – 12 – 1975. B. Ngày 18 – 3 – 1975.

C.Ngày 17 – 4 – 1975. D. Ngày 30 – 4 – 1975.

Câu 17. Hãy đánh dấu (X) vào ô cột dọc sao cho phù hợp với các sự kiện diễn ra ở Trung Quốc, Lào và Cam-pu-chia sau chiến tranh thế giới thứ hai:

Nội dung sự kiện

TQ

Lào

CPC

1.    Thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng vào năm 1951.

 

 

 

2.  Sau khi kết thúc cuộc chiến tranh chống Nhật, đất nước diễn ra cuộc nội  chiến.

 

 

 

3.    Quân giải phóng được thành lập vào năm 1949.

 

 

 

4.   Sau khi giành được thắng lợi đã đưa đất nước tiến lên xây dựng CNXH.

 

 

 

5. Sau khi đánh bại đế quốc Mĩ xâm lược, đất nước rơi vào cuộc nội chiến đau thương.

 

 

 

6.    Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân chính thức được thành lập vào ngày 2 – 12

– 1975.

 

 

 

Câu 18. Nước nào ở Đông Nam Á sau khi đánh bại phát xít Nhật Bản lại bị thực dân Hà Lan xâm lược?

A.Thái Lan. B.In-đô-nê-xi-a. C.Phi-líp-pin. D. Malay- xi-a

Câu 19. Vào tháng 9 năm 1954, Mĩ đã lôi kéo nước nào gia nhập vào khối phòng thủ Đông Nam Á (SEATO)?

A. In-đô-nê-xi-a. B.Phi-lip-pin. C. Thái Lan. D.Cam-pu-chia.

Câu 20. Nối sự kiện ở cột B cho phù hợp với thời gian ở cột A về In-đô-nê-xi-a sau Chiến tranh thế giới thứ hai sau đây:

A

B

 

1)   17-8-1945

 

2)   18-8-1945

3)   11-1945

4)   1949

 

5)   30-9-1965

 

A. Chính phủ In-đô-nê-xi-a đã kí với Hà Lan hiệp định La Hay, biến In-đô-nê- xi-a thành nước nửa thuộc địa của Hà Lan.

B. In-đô-nê-xi-a thông qua Tuyên ngôn độc lập

C. Cuộc đảo chính của quân đội lật đổ tổng thống bị thất bại.

D. Hội nghị “Uỷ ban trù bị độc lập In-đô-nê-xi-a” thông qua hiến pháp và bầu Xu-các-nô làm tổng thống.

E. Hà Lan xâm lược In-đô-nê-xi-a.

Câu 21. Hãy đánh dấu (X) vào ô cột dọc sao cho phù hợp với thời gian giành độc lập của một số nước ở Đông Nam Á dưới đây:

Thời gian giành độc lập

In-đô-nê-xi-a

Mã Lai

Xin-ga-po

Miến Điện

Phi-lip-pin

1)   7-1946

 

 

 

 

 

2)   4-1-1948

 

 

 

 

 

3)   17-1-1945

 

 

 

 

 

4)   31-8-1957

 

 

 

 

 

5)   1957

 

 

 

 

 

 

Câu 22. Mĩ và các nước đồng minh của Mĩ đã kí kết thành lập “Tổ chức hiệp ước phòng thủ tập thể Đông Nam Á (SEATO)” tại đâu?

A. Tại Gia-cac-ta (In-đô-nê-xi-a). B.Tại Ma-ni-la (Phi-lip-pin). C.Tại Băng Cốc (Thái Lan). D.Tại Oa-sinh-tơn (Mĩ).

Câu 23. Sự thất bại nặng nề của Mĩ ở đâu làm cho khối quân sự SEATO bị giải thể?

A.   Thất bại ở khu vực Trung Đông. B. Thất bại ở Triều Tiên. C.Thất bại ở Đông Dương. D. Thất bại ở Việt Nam.

Câu 24. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào thời gian nào? Tại đâu?

A. Tháng 8 – 1967. Tại Gia-cac-ta (In-đô-nê-xi-a). B.Tháng 9 – 1968. Tại Băng Cốc (Thái Lan). C.Tháng 10 – 1967. Tại Ba-li (In-đô-nê-xi-a). D.Tháng 8 – 1967. Tại Băng Cốc (Thái Lan).

Câu 25. Nối thời gian ở cột A cho phù hợp với sự kiện ở cột B về quá trình gia nhập tổ chức ASEANcủa các nước Đông Nam Á


A

B

1)

Tháng 8-1967

A.  Bru-nây.

2)

Ngày 7-1-1984

B.   In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thái Lan.

3)

Ngày 28-7-1995

C.   Lào, Mi-an-ma.

4)

Ngày 23-7-1997

D.  Cam-pu-chia

5)

Ngày 30-4-1999

E.   Việt Nam.

Câu 26. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô dưới đây để xác định mục tiêu của “Hiệp hội các nước ĐôngNam Á”:

¨ A. Xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các nước trong khu vực.

¨ B. Xây dựng một cộng đồng Đông Nam Á hùng mạnh trên cơ sở tự cường khi vực và thiết lập một khu vực hoà bình, tự do, trung lập.

¨ C. Phát triển nhanh chóng nền kinh tế, ứng dụng thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại vào sản xuất nhằm biến Đông Nam Á thành trung tâm kinh tế - tài chính đủ sức cạnh tranh với Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản.

¨ D. Đây là một tổ chức liên minh chính trị - kinh tế của khu vực Đông Nam Á.

Câu 27. Nối tên nước ở cột A cho phù hợp với tên thủ đô của các nước Đông Nam Á ở cột B dưới đây:

A (Tên nước)

B (Tên thủ đô)

1. Việt Nam

2. Lào

3. Cam-pu-chia

4. Thái Lan

5. In-đô-nê-xi-a

6. Ma-lai-xi-a

7. Xin-ga-po

8. Mi-an-ma

9. Phi-lip-pin

10. Bru-nây

11. Đông-ti-mo

A. Phnôm-pênh

B. Hà Nội

C. Gia-cac-ta

D. Viêng Chăn

E. Ban-đa-xê-ri Bê-ga-oan

F. Ma-ni-la

G. Xin-ga-po

H. Đê-li

I. Răng-gun

J. Cu-la lăm-pua

K. Băng Cốc

Câu 28. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ do giai cấp nào lãnhđạo?

A.   Giai cấp tư sản. B. Giai cấp  sản. C.Giai cấp địa chủ phong kiến. D. Giai cấp nông dân.

Câu 29. Ấn Độ tuyên bố độc lập vào thời gian nào?

A.  Ngày 25-12-1950. B. Ngày 26-1-1950.

C.Ngày 23-2-1950. D. Ngày 26-1-1951.

Câu 30. Hãy điền vào chỗ trống ở các câu dưới đây:

A. Ngày 19-2-1946, 2 vạn thuỷ binh khởi nghĩa ở cảng …………………………………..

B. Các hình thức đấu tranh đầu tiên của các tầng lớp nhân dân Ấn Độ ……………………

C. Các thành phố đã bãi công hưởng ứng cuộc khởi nghĩa ở Bom-bay……………………

D. Ở nông thôn Ấn Độ diễn ra phong trào………………………………………………….

E. Tháng 2-1947, diễn ra cuộc bãi công của công dân thành phố …………………………

F. Trước sự lớn mạnh của phong trào cách mạng Ấn Độ buộc thực dân Anh phải thương lượng với hai Đảng Quốc đại và Liên đoàn Hồi giáo chia Ấn Độ thành hai quốc gia…………………………………

16C

 

17

2,4: Trung Quốc

 

3,6: Lào

 

1,5: Cam-pu-chia

18B

19C

 

 

 

 

20

1B 2E 3D

4A

5D

 

 

26

A,B,D: Đ C:S

 

 

 

 

27

1B 2D 3A

4L

5C 6K

7G

8I 9F 10E 11H

28A

29B

30

A. Bom bay

 

 

 

B. Biểu tình, tuần hành

 

 

 

C. Can-cut-ta, carasi, Madorat

 

 

 

D. "Tê-pha-ra"

 

 

 

E. Cancutta

 

 

 

F. Ấn Độ của những người theo Ấn Độ giáo và

Pakixtan của những người theo Hồi giáo

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn