Trắc nghiệm lịch sử 12- CHỦ ĐỀ IV - phần 1

Trắc nghiệm lịch sử 12- CHỦ ĐỀ IV - phần 1

33 20/10/2019

CHỦ ĐỀ IV

PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CHÂU Á, PHI, MĨ LA-TINH (1945 – 2000)

 

Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, yếu tố nào là cơ bản nhất giúp cách mạng Trung Quốc có nhiều biến động khác trước?

A. Sự giúp đỡ của Liên Xô. B.Lực lượng cách mạng lớn mạnh nhanh chóng. C.Ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới.   D.Vùng giải phóng được mở rộng.

Câu 2. Trước sự lớn mạnh của Cách mạng Trung Quốc, tập đoàn Tưởng Giới Thạch thựchiện âm mưu gì?

A. Phát động cuộc nội chiến nhằm tiêu diệt Đảng cộng sản và phong trào cách mạng Trung Quốc.

B. Cấu kết với đế quốc Mĩ để tiêu diệt cách mạng Trung Quốc.

C. Đưa 50 vạn quân sang Mĩ để huấn luyện quân sự.

D. Huy động toàn bộ lực lượng quân đội chính quy tấn công vào vùng giải phóng do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Câu 3. Nối sự kiện ở cột B cho đúng với thời gian ở cột A về diễn biến của cuộc nội chiến ởTrung Quốc.

A

B

1)   20– 7 – 1946

2)   Từ  7  –  1946 đến

6 – 1947

3)   Từ  6  –  1947 đến

9 – 1948

4)   4– 1949

5)   1 – 10 – 1949

A. Quân giải phóng và nhân dân Trung Quốc thực hiện chiến lược phòng ngự tích cực

B. Quân giải phóng vượt sông Trường Giang, giải phóng Nam Kinh.

C. Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa tuyên bố chính thức thành lập.

D. Quân giải phóng chuyển sang chế độ phản công.

E. Tưởng Giới Thạch huy động toàn bộ lực lượng chính quy tấn công vào vùng giải phóng do Đảng Cộng Trung Quốc lãnh đạo.

Câu 4. Dưới đây là ý nghĩa lịch sử thắng lợi của cách mạng Trung Quốc. Hãy xác định đâu làý nghĩa đối với cách mạng Trung Quốc và đâu là ý nghĩa đối với cách mạng thế giới.

TT

Ý nghĩa

Đối với CMTQ

Đối với CMTG

1

Chấm dứt thời kì Trung Quốc bị đế quốc phong kiến và tư sản mại bản nô dịch thống trị.

 

 

2

Tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới.

 

 

3

Mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

 

 

4

Ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc.

 

 

Câu 5. Từ năm 1950, Trung Quốc tiến hành những cải cách quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hoá nhằm mục đích gì?

A. Thực hiện đường lối “ba ngọn cờ hồng”.

B. Thực hiện cuộc “đại nhảy vọt” đưa Trung Quốc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.

C. Xây dựng đất nước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa.

D. Phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xây dựng nền văn hoá mới.


Câu 6. Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu sau đây:

A. Dựa vào sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953 – 1957) giành được thắng lợi.

B. Sau 10 năm xây dựng chế độ mới, nền kinh tế Trung Quốc gặp nhiều khó khăn to lớn do hậu quả của chiến tranh để lại.

C. Vào tháng 7 – 1950, Trung Quốc kí kết với Liên Xô “Hiệp ước phòng thủ chung Xô-Trung”.

D. Sau thập niên đầu sau khi cách mạng thắng lợi, địa vị Trung Quốc đã được nâng cao trên trường quốc tế.

E. Việc thực hiện đường lối “ba ngọn cờ hồng” đã tạo điều kiện đưa nên kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng.

F. Đường lối “ba ngọn cờ hồng” chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội theo phương châm “nhiều, nhanh, tốt, rẻ”.

G. Từ năm 1966 – 1978, Trung Quốc thực hiện cuộc “đại cách mạng văn hoá vô sản”.

H. Từ năm 1968 – 1978, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã họiở Trung Quốc giành được thắng lợi to lớn.

I. Tháng 12 – 1978, diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, vạch ra đường lối đổi mới.

Câu 7. Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc họp vào thời gian nào?

A.   Tháng 12 – 1978.   B. Cuối năm 1978. C. Đầu năm 1980. D. Tháng 12-1989.

Câu 8. Từ năm 1987 trở đi, trong chính sách đối ngoại của mình, Trung Quốc bình thườnghoá quan  hệ với các nước nào?

A. Mĩ, Liên Xô, Mông Cổ.

B. Liên Xô, Mông Cổ, Lào, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam.

C. Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam, Cu-ba. D.Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ.

Câu 9. Hãy nối sự kiện ở cột B cho đúng với thời gian ở cột A về quá trình kháng chiếnchống Pháp của Nhân dân Lào.

A

B

1)

12 – 12 – 1945

A.   Quân giải phóng Lào chính thức được thành lập.

2)

3 – 1946

B.   Mặt trận Lào tự do và chính phủ kháng chiến Lào ra đời.

3)

20 – 1 – 1949

C.   Thực dân Pháp trở lại xâm lược Lào.

4)

13 – 8 – 1950

D.   Thực dân Pháp công nhận nền độc lập của Lào.

5)

7 – 1954

E.   Nhân dân Viêng Chăn nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền.

Câu 10. Từ năm 1947, các chiến khu ở Lào dần dần được thành lập tại các vùng nào?

A.   Tây Lào, Thượng Lào, Trung Lào. B. Tây Lào, Thượng Lào, Đông Bắc Lào. C.Tây Lào, Trung Lào, Hạ Lào. D. Thượng Lào, Đông Bắc Lào, Hạ Lào.

Câu 11. Ngày 22 – 3 – 1955 ghi dấu ấn vào lịch sử Lào bằng sự kiện nổi bật nào?

A.   Quân giải phóng Lào được thành lập. B..Đại hội toàn quốc kháng chiến Lào triệu tập. C.Mĩ thông qua chính sách “viện trợ” kinh tế đối với Lào.

D.Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thành lập.

Câu 12. Năm 1946, Mĩ chính thức thực hiện loại hình chiến tranh gì ở Lào?

A.   “Chiến tranh đơn phương”. B. “Chiến tranh đặc biệt”.

C.“Chiến tranh cục bộ”. D. “Đông Dương hoá” chiến tranh.

Câu 13. Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào chính thức thành lập vào thời gian nào?

A.   Ngày 21 – 2 – 1975. B. Ngày 12 – 2 – 1976.

C.Ngày 2 – 12 – 1975. D. Ngày 30 – 4 – 1975.

Câu 14. Ghi sự kiện ở cột B cho đúng với thời gian ở cột A về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhândân Cam-pu-chia:

A

B

1)   10 – 1945

A)………………………………………………………….

2)   7 – 4 – 1946

B)………………………………………………………….

3)   Từ 17 đến 19 – 4 – 1950

C)………………………………………………………….

4)   9 – 11 – 1953

D)………………………………………………………….

Câu 15. Ngày 18 – 3 – 1970, diễn ra sự kiện gì làm cho Cam-pu-chia rơi vào quỹ đạo cuộc chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ?

AThế lực tay sai Mĩ đảo chính lật đổ Xi-ha-núc. B.Mĩ mang quân xâm lược Cam-pu-chia. C.Mĩ dựng nên chế độ độc tài Pôn-pốt   Cam-pu-chia. D.Mĩ hất cẳng Pháp để xâm  lược Cam-pu- chia.


Câu 16. Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân 


1B 2A

1E 2A 3D 4B 5C

1,3: Đối với CMTQ; 2,4: Đối với CMTG. 5C

6 A,D,F,G,I: Đúng; B,C,E,H: Sai.

7B 8B

9 1E 2C 3A 4B 5D

10B 11D 12B 13C

14 A. Thực dân Pháp quay lại xâm lược Cam-pu-chia

A. Triều đình phong kiến Cam-pu-chia kí với Pháp hiệp định công nhận sự thống tị của Pháp

B. Thành lập Ủy ban mặt trận dân tộc giải phóng Cam-pu-chia

C. Pháp kí hiệp ước "trao trả độc lập cho Cam-pu-chua".


15A


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn