Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 7-Kiểm tra - p1- đề 1

Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 7-Kiểm tra - p1- đề 1

38 15/05/2019

 Tiết thứ 11 Ngày soạn: /  /2018

 


 

 

 

 

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức.

- Chương I:

KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC  I MÔN LỊCH SỬ


+ đời sống vật chất, tinh thần của người nguyên thủy.

+ sự ra đời đồ sắt  hệ quả của nó.

Chương II:

+ Điều kiện tự nhiên, sự phát triển kinh tế của các quốc gia cổ đại phương Đông  phương Tây.

+ thể chế chính trị, những thành tựu văn hóa.

Chương III:

+ Trung Quốc thời Tần, Hán, Minh, Thanh.

+ Các thành tựu văn hóa.

Chương IV:

+ Sự phát triển lịch sử Ấn Độ qua các thời kì.

+ Văn hóa truyền thống Ấn Độ.

2. Kỹ năng.

Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng: đọc, phân tích, chọn đáp án đúng nhất. Kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm.

3. Thái độ:

Bồi dưỡng cho HS thái độ kính trọng, tôn trọng những thành quả của con người, yêu quê hương đất nước..

4. Định hướng các năng lực hình thành: Năng lực tự học, năng lực phát hiện  giải quyết vấn đề.

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Trắc nghiệm+ tự luận

III. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Chương I

 

 

 

I.3

Số câu: 7

Số điểm: 1,75 đ Tỷ lệ %:17,5

Số câu: 2

Số điểm:0,5

 

đ

Số câu: 2

Số điểm:0,5 đ

Số câu: 3

Số điểm:0,75đ

 

Chương II

 

 

 

 

Số câu: 9

Số điểm: 5,0 đ Tỷ lệ %:50%

Số câu: 2

Số điểm:0,5

 

đ

Số câu:5

Số điểm: 1,25 đ

Số câu: 2

Số điểm:0,5đ

Số câu: 1

Số điểm:3,0 đ

Chương III

 

 

 

 


Giáo án 10

Số câu: 8

Số điểm: 2,0 đ Tỷ lệ %: 20%

Số câu: 2

Số điểm: 0,5 đ

Số câu: 4

Số điểm:1,0 đ

Số câu: 2

Số điểm:0,5 đ

 

Chương IV

 

 

 

 

Số câu: 4

Số điểm: 1,0 đ Tỷ lệ %:

Số câu: 2

Số điểm:0,5 đ

Số câu: 1

Số điểm: 0,25 đ

Số câu: 1

Số điểm:0,25 đ

 

Tổng số câu: 29 Tổng số điểm:10 Tỷ lệ %: 100%

Số câu: 8

Số điểm 2,0 đ

Số câu: 12

Số điểm 3,0 đ

Số câu: 8

Số điểm 2,0 đ

Số câu: 1

Số điểm 3,0 đ

IV. Đề kiểm tra  hướng dẫn chấm

 Đề 1; 

 Câu 1: Người tối cổ đã có phát minh lớn nào?

A. Biết giữ lửa trong tự nhiên B. Biết taọ ra lửa

C. Biết chế tạo nhạc cụ D. Biết chế tạo trang sức

 Câu 2:  sao các nhà khảo cổ coi thời  đá mới  một cuộc cách mạng?

A. Con người đã biết sử dụng đá mới để làm công cụ.

B. Con người đã biết săn bắn, hái lượm  đánh cá.

C. Con người đã biết trồng trọt  chăn nuôi.

D. Con người đã biết sử dụng kim loại.

 Câu 3: Thành tựu quan trọng nhất của Người nguyên thủy trong quá trình chế tạo công cụ   khí 

A. lưới đánh cá. B. làm đồ gốm. C. cung tên. D. đá mài sắc, gọn.

 Câu 4: Kết quả lớn nhất của việc con người sử dụng công cụ bằng kim khí 

A. khai khẩn được đất hoang. B. đưa năng suất lao động tăng lên.

C. sản xuất đủ nuôi sống  hội. D. tạo ra sản phẩm thừa thường xuyên làm biến đổi xã hội.

 Câu 5: Hệ quả nào sau đây không phải do sự xuất hiện sản phẩm  thừa tạo ra?

A. Xuất hiện  hữu. B. Xuất hiện giai cấp.

C. Xuất hiện phân hóa giàu nghèo. D. Xuất hiện thương mại, trao đổi hàng hóa.

 Câu 6: Sự xuất hiện  hữu, gia đình phụ hệ thay thế cho gia đình mẫu hệ,  hội phân hóa giàu-nghèo...là những hệ quả của việc sử dụng

A. công cụ đá mới. B. công cụ bằng kim loại.

C. công cụ bằng đồng. D. công cụ bằng sắt.


xem tiếp: Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 7-Kiểm tra - p2- đề 1

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn