Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 7

Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) - Bài 7

31 15/05/2019

 Tiết thứ 10 Ngày soạn: /  /2018

 

BÀI 7. SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ  NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN

ĐỘ

 

I. MỤC TIÊU: Yêu cầu HS:

1. Về kiến thức

- Trình bày được sự thành lập vương triều hồi giáo Đê li,  gôn  chính sách về kinh tế, chính trị, văn hóa.

- Nhận xét được vai trò của các vương triều này trong lịch sử Ấn Độ

- Trình bày  phân tích được sự lan tỏa của Văn hóa Ấn Độ trong khu vực, trên thế giới.

2. Về  tưởng: Giáo dục cho HS biết được sự phát triển đa dạng cảu văn hóa Ấn Độ, qua đó giáo dục các em sự trân trọng những tinh hoa văn hóa của nhân loại.

3. Về kỹ năng

- Rèn cho HS các kỹ năng phân tích tổng hợp các sự kiện lịch sử của Ấn Độ qua các thời  lịch sử.

- Kỹ năng khai thác tranh ảnh, lược đồ lịch sử.

4. Định hướng các năng lực hình thành

* Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực phát hiện  giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ.


  Giáo án 10

Năng lực chuyên biệt:

Năng lực tái hiện sự kiện

Năng lực thực hành bộ môn: khai thác, sử dụng tranh ảnh,  liệu, biểu đồ liên quan đến bài học.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN  HỌC SINH :

1. Giáo viên: Giáo án, tranh ảnh về 2 vương triều Đêli  - gôn; tài liệu tham khảo liên quan đến bài học.

2. Học sinh: - Chuẩn bị bài trước ở nhà

- Sưu tầm thêm tranh ảnh,  liệu liên quan phục vụ bài học.

III. PHƯƠNG PHÁP  KỸ THUẬT DẠY HỌC: trình bày, phân tích, so sánh, rút ra nhận xét.....

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Tạo tình huống:

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.

b. Phương pháp: GV cho HS xem lược đồ Ấn Độ thời phong kiến  yêu cầu HS nhận xét về lãnh thổ Ấn Độ dưới vương triều Gúp-ta cũng như nội dung của văn hóa truyền thống Ấn Độ? HS dựa vào kiến thức bài  để trả lời. GV nhận xét.

c. Dự kiến sản phẩm: Ấn Độ dưới vương triều Gúp-ta được thống nhất từ Bắc đến Trung Ấn, nền văn hóa truyền thống cũng được định hình dưới vương triều này. Lịch sử phát triển của Ấn Độ  những bước thăng trầm với nhiều thời  lịch sử  các vương triều khác nhau. Để hiểu được sự phát triển của lịch sử văn hóa truyền thống Ấn Độ như thế nào? Ấn Độ đã trải qua các vương triều nào? Bài học hôm nay sẽ trả lời các câu hỏi nêu trên.

 

 

 

 

 

 

2. Hình thành kiến thức mới.

MỤC TIÊU, PHƯƠNG THỨC

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

 HOẠT ĐỘN G I: Tìm hiểu sự phát triển của LS  văn hóa truyền thống trên toàn lãnh thổ Ấn Độ- GV Hướng dẫn HS tự tìm hiểu

 HOẠT ĐỘNG II: Tìm hiểu về vương triều Hồi giáo Đê- li (cá nhân- cặp đôi)

 Bước 1:  nhân

GV? Hoàn cảnh ra đời của vương triều Hồi giáo Đê-li? Quá trình người Thổ đánh chiếm Ấn Độ thiết lập vương triều Đê-li diễn ra như thế nào?

HS đọc SGK trả lời câu hỏi. HS khác bổ sung cho bạn.

GV nhận xét  chốt ý: Do sự phân tán đã không đem lại sức mạnh thống nhất

1. Sự phát triển của lịch sử  văn hóa truyền thống trên toàn lãnh thổ Ấn Độ ( SGK)

 

 

2. Vương triều Hồi giáo Đê-li

Hoàn cảnh ra đời: Do sự phân tán đã không đem lại sức mạnh thống nhất để chống lại cuộc tấn công bên ngoài của  người Hồi giáo gốc Thổ.

 

Quá trình hình thành: 1206 người Hồi giáo chiếm vào đất Ấn Độ, lập nên vương quốc Hồi giáo Ấn Độ gọi tên  Đê-li.


 

để người Ấn Độ chống lại được cuộc tấn công bên ngoài của người Hồi giáo gốc Thổ.

- GV trình bày  phân tích:

+ Năm 1055, người Thổ đánh chiếm Bát- đa lập nên vương quốc Hồi giáo ở vùng Lưỡng Hà. Đạo Hồi được truyền  đến I- ran  Trung Á, lập nên vương quốc Hồi giáo nữa trên vùng giáp Tây Bắc Ấn Độ.

+ Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành chinh chiến vào đất Ấn Độ, lập lên vương quốc Hồi giáo Ấn Độ gọi tên  Đê-li (đóng đô ở Đê-li bắc Ấn Độ) tồn tại hơn 300 năm từ 1206 - 1526.

 Bước 2:  nhân

GV chia lớp thành các nhóm nhỏ, giao nhiệm vụ cụ thể củpa các nhóm như sau: Nhóm 1: Nêu chính sách thống trị của vương quốc Hồi giáo Đê-li.

Nhóm 2: Nêu chính sách về tôn giáo. Nhóm 3: Nêu chính sách về văn hóa. Nhóm 4: Tìm hiểu thành tựu kiến trúc.

HS đọc SGK thảo luận trong 2 phút  cử đại diện

nhóm trình bày. HS khác  thể bổ sung cho bạn.

GV nhận xét, bổ sung  chốt ý:

 

Bước 3:  nhân

GV?Vị trí của vương triều Đê-li trong lịch sử Ấn Độ?

HS đọc SGK trả lời câu hỏi.

- GV chốt ý:

+ Sự phát hiện nhau giữa hai nền văn minh đặc sắc  Ấn Độ Hin-đu giáo  Hồi giáo A-ráp, bước đầu tạo ra sự giao lưu văn hóa Đông-Tây.

+ Dưới thời vương triều Hồi giáo Đê-li đạo Hồi được truyền  đến một số nước trong khu vực Đông Nam Á.

 HOẠT Đ ỘNG I II: Tìm hiểu về vương triều Mô- gôn. (cá nhân- nhóm nhỏ) GV chia HS thành nhóm nhỏ theo bàn  đặt câu hỏi: Em hãy trình bày sự thành lập vương triều Mô-gôn? Tại sao thời kỳ

Giáo án 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chính sách thống trị: truyền bá, áp đặt Hồi giáo, tự dành cho mình quyền ưu tiên ruộng đất, địa vị trong bộ máy quan lại.

Về tôn giáo, thi hành chính sách mềm mỏng, song xuất hiện sự phân biệt tôn giáo.

Về văn hóa, văn hóa Hồi giáo được du nhập vào Ấn Độ.

Về kiến trúc, xây dựng một số công trình mang dấu ấn kiến trúc Hồi giáo, xây dựng kinh đô Đê-li trở thành một thành phố lớn nhất thế giới.

Vị trí của vương triều Đê-li:

+ Bước đầu tạo ra sự giao lưu văn hóa Đông - Tây.

+ Đạo Hồi được truyền  đến một số nước trong khu vực Đông Nam Á.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vương triều -gôn


 

A-cơ-ba được xem  đỉnh cao của chế độ phong kiến Ấn Độ?

GV gợi ý: Vương triều -gôn  phải  chế độ phong kiến cuối cùng không? Chính sách củng cố đất nước theo hướng nào? Tác động của những chính sách của vua A--ba đối với sự phát triển của Ấn Độ?

HS đọc SGK, trả lời câu hỏi. GV nhận xét  chốt ý:

HS đọc nhanh những chính sách tích cực của vua A--ba trong SGK.

GV kết hợp giới thiệu hình 17 "Cổng lăng A--ba ở Xi-can-dra" trong SGK.

GV giới thiệu về hình 18 "Lăng Ta-giơ- Ma-han" trong SGK.

-->Đất nước lâm vào tình trạng chia rẽ  khủng hoảng.

GV trình bày rõ: Sự suy yếu đó, đặt Ấn Độ trước sự xâm lược của thực dân phương Tây (Bồ Đào Nha  Anh).

 

 

 

 

 

 

3. Hoạt động luyện tập:

Giáo án 10

Năm 1398 thủ lĩnh  vị vua theo dòng dõi Mông Cổ tấn công Ấn Độ, đến năm 1526 lập ra vương triều -gôn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các ông vua đều ra sức củng cố theo hướng Ấn Độ hóa  xây dựng đất nước, đưa Ấn Độ bước phát triển mới dưới thời vua A--ba (1556 - 1605). Các chính sách của vua A-- ba: Chính trị, Kinh tế, văn hóa

--> Kết quả: Chính trị ổn định, kinh tế phát triển,  hội ổn định

==> Đỉnh cao của chế độ phong kiến.

 

Giai đoạn cuối do những chính sách thống trị  khắc của giai cấp thống trị, Ấn Độ lâm vào khủng hoảng.

 

Ấn Độ đứng trước thách thức xâm lược của thực dân phương Tây (Bồ Đào Nha  Anh).


Kiểm tra nhận thức của HS bằng các câu hỏi:

+ Nêu sự phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ?

+ Những nét chính của Vương triều Hồi giáo Đê-li  Vương triều -gôn?

+ Vị trí của vương triều Hồi giáo Đê-li  vương triều -gôn trong lịch sử Ấn Độ.

4. Hoạt động vận dụng  mở rộng: GV yêu cầu HS làm một số câu hỏi trắc nghiệm treenmanf hình PP.

V. HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

Học bài cũ, trả lời câu hỏi trong SGK.

Bài tập:

+ Lập bảng thống  các giai đoạn phát triển của lịch sử Ấn Độ.

+So sánh vương triều Hồi giáo Đê-li với vương triều -gôn.

Học các nội dung hướng dẫn ôn tập, tiết sau kiểm tra 1 tiết

+ Các quốc gia cổ đại phương Đông, phương Tây

+ Trung Quốc thời phong kiến

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn