Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) -Bài 5- P2-tiết 1 ( tiếp theo)

Mẫu Giáo án Lịch Sử 10( tham khảo) -Bài 5- P2-tiết 1 ( tiếp theo)

88 15/05/2019

2. Hình thành kiến thức mới. Tiết 1

MỤC TIÊU, PHƯƠNG THỨC

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

 HOẠT Đ ỘNG I: Tìm hiểu chế độ phong kiến thời Tần- Hán.

 Bước 1: Hoạt động  nhân

- Trước hết GV gợi lại cho HS nhớ lại kiến thức đã học ở bài các quốc gia cổ đại phương Đông, về các giai cấp  bản trong  hội, sau đó đặt câu hỏi:

+ Việc sử dụng công cụ bằng sắt  Trung Quốc vào thế kỷ thứ V TCN  tác dụng gì?

Cho HS cả lớp xem  đồ treo trên bảng  gọi một HS trả lời, các HS khác bổ sung cho bạn.

HS dựa vào những kiến thức đã học ở những bài trước  dựa vào sơ đồ để trả lời.

GV củng cố  giải thích thêm cho HS 

+ Trong  hội Trung Quốc, từ khi đồ sắt xuất hiện,  hội đã  sự phân hóa, hình thành hai giai cấp mới địa chủ và nông dân lĩnh canh từ đây hình thành quan hệ sản xuất phong kiến, đó  quan hệ bóc lột giữa địa chủ là nông dân lĩnh canh thay thế cho quan hệ bóc lột quí tộc  nông dân công xã.

 Bước 2 

GV? Nhà Tần - Hán được hình thành như thế nào? Tại sao nhà Tần lại thống nhất được Trung Quốc?

Cho HS đọc SGK, gọi một HS trả lời  các em khác bổ sung.

GV củng cố  chốt ý: Đến năm 221 - TCN, đã

1. Chế  độ  phong  kiến  thời  Tần  -

Hán

a. Sự thành lập xã hội cổ đại Trung Quốc

 

- Trong xã hội Trung Quốc, từ khi đồ sắt xuất hiện,  hội đã  sự phân hóa, hình thành hai giai cấp mới địa chủ  nông dân lĩnh canh

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Sự hình thành nhà Tần - Hán:

Năm 221 - TCN, nhà Tần đã thống nhất Trung Quốc, vua Tần tự xưng  Tần Thy Hoàng.

Lưu Bang lập ra nhà Hán 206 - 220 TCN.

Đến đây chế độ phong kiến Trung Quốc đã được xác lập.

 

c. Tổ chức bộ máy nhà nước thời


 

thống nhất Trung Quốc, vua Tần tự xưng  Tần Thủy Hoàng, chế độ phong kiến Trung Quốc hình

Tần - Hán:

Bộ máy nhà nước:

Giáo án 10


thành. Nhà Tần tồn tại được 15 năm sau đó bị cuộc khởi nghĩa của Trần Thắng  Ngô Quảng làm cho sụp đổ.

- Lưu Bang lập ra nhà Hán 206TCN - 220. Đến đây chế độ phong kiến Trung Quốc đã được xác lập.

 Bước 3.

GV cho HS đọc SGK  vẽ  đồ tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến  trả lời câu hỏi: Tổ chức bộ máy phong kiến thời Tần - Hán ở Trung ương  địa phương như thế nào?

GV? Hãy kể tên các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống lại sự xâm lược của nhà Tần, nhà Hán? (gợi ý: VD cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống quân Tần TCN, cuộc khởi nghĩa Hai  Trưng chống quân Hán năm 40,...).

 HOẠT Đ ỘNG I I: Tìm hiểu sự phát triển về KT- CT của TQ dưới thời nhà Đường

 Bước 1: Hoạt động theo từng nhóm

- GV nêu câu hỏi cho từng nhóm:

+ Nhóm 1: Nhà Đường được thành lập như thế nào? Kinh  tế thời  Đường so  với  các triều  đại trước? Nội dung của chính sách Quân điền?

+ Nhóm 2: Bộ máy nhà nước thời Đường   khác so với các triều đại trước?

+ Nhóm 3:  sao lại nổ ra các cuộc khởi nghĩa nông dân vào cuối triều đại nhà Đường?

HS từng nhóm đọc SGK, tìm ý trả lời  thảo luận với nhau.

Sau đó đại diện các nhóm lên trình bày, các nhóm khác nghe  bổ sung.

 Bước 2. Cuối cùng GV nhận xét  chốt ý kết hợp cho HS xem các hình ảnh minh họa

 TW: Hoàng đế có quyền tuyệt đối, bên dưới  thừa tướng, thái úy cùng các quan văn, võ.

 địa phương: Quan thái thú  Huyện lệnh

Tuyển dụng quan lại chủ yếu  hình thức tiến cử.

Chính sách xâm lược của nhà Tần - Hán: xâm lược các vùng xung quanh, xâm lược Triều Tiên  đất đai của người Việt cổ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường

a. Về kinh tế:

+ Nông nghiệp: chính sách quân điền, áp dụng kỹ thuật canh tác mới, chọn giống,... dẫn tới năng suất tăng.

+ Thủ công nghiệp  thương nghiệp phát triển thịnh đạt:  các xưởng thủ công (tác phường) luyện sắt, đóng thuyền.

+ Hình thành “con đường  lụa” buôn bán với bên ngoài

 

hơn so với các triều đại trước.

b. Về chính trị:

Từng bước hoàn thiện chính quyền từ TW xuống địa phương,  chức Tiết độ sứ.

Tuyển dụng quan lại bằng thi cử (bên cạnh cử con em thân tín xuống các địa phương).

Mâu thuẫn  hội dẫn đến khởi nghĩa nông dân thế k X khiến cho nhà Đường sụp đổ.


 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn