HƯỚNG DẪN 1 SỐ ĐỀ TẬP LÀM VĂN-NGỮ VĂN 7 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II

HƯỚNG DẪN 1 SỐ ĐỀ TẬP LÀM VĂN-NGỮ VĂN 7 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II

89 17/12/2018

Dân gian có câu tục ngữ  «  Gần mực thì đen , gần đèn thì rạng ». Nhưng có bạn lại bảo : Gần mực chưa chắc đã đen , gần đèn chưa chắc đã rạng. Em hãy viết bài văn chứng minh thuyết phục bạn ấy theo ý kiến của em.

    a. Mở Bài

      - Khái quát nội dung câu tục ngữ

      - Dẫn dắt câu tục ngữ vào.

  b. Thân Bài

    * Giải thích câu tục ngữ

      -  Nghĩa đen : Mực là gì?, đèn là gì?

        + Mực : có màu đen tượng trưng cho những gì không tốt đẹp, những cái xấu xa .

         + Đèn : là vật phát ra ánh sáng, soi tỏ mọi vật xung quanh, tượng trưng cho cái tốt đẹp sáng sủa.

      - Nghĩa bóng : Gần người tốt thì sẽ tốt, gần người xấu thì sẽ xấu.

      - Ý  nghĩa khái quát của câu tục ngữ : Nếu giao du với hạng người xấu, ta sẽ bị nhiễm thói hư tật xấu ; nếu ta kết bạn với những người tốt thì ta sẽ học tập được những điều hay, điều tốt .

   * Phân tích các mặt đúng , mặt lợi của câu tục ngữ

      -  Dựa vào thực tế cuộc sống con người, ta thấy câu tục ngữ rất đúng khi xét trong mối quan hệ giữa môi trường xã hội với việc hình thành nhân cách mỗi  người ( Đưa ra các dẫn chứng thực tế mà em biết )

  Dẫn chứng :

       . Ảnh hưởng những người chung quanh : Lưu Bình nhờ sống gần người bạn tốt là  Dương Lễ nên đã trở thành người hữu ích cho xã hội.

      .Trong kho tàng văn học dân gian , nhân dân ta còn có những câu tục ngữ , ca dao mang ý nghĩa tương tự.

* Mở rộng câu tục ngữ :

  -  Câu tục ngữ  là một chân lí  nhưng còn mang tính cực đoan

  -  Nhưng cũng có vài trường hợp đặc biệt, có thể gần mực mà không đen, gần đèn mà không sáng

     Dẫn Chứng :

      + Đối với trường hợp gần mực mà không đen : hình ảnh của Nguyễn Văn Trỗi trong thời Mỹ - Ngụy đang chiếm đóng miền Nam nước ta, anh là bông sen tỏa ngát hương thơm từ chốn bùn đen hôi tanh.

      +  Có những trường hợp gần đèn mà không sáng.

      + Câu tục ngữ chỉ đúng  với những người luôn có ý thức học hỏi .

   *  Câu tục ngữ này khuyên chúng ta điều gì ?

      - Câu tục ngữ này khuyên chúng nên gần gũi những nơi tốt , người tốt để trở thành con người hữu ích cho xã hội đổng thời nó cũng khuyên chúng ta không nên gần gũi những nơi xấu xa, gần những bạn xấu vì dễ ảnh hưởng xấu.

  * Lời khuyên này đã mang lại một tác dụng , một kết quả thật tốt đẹp :

    + Nếu nhà trường làm công tác giáo dục tốt thì sẽ có nhiều học sinh giỏi, đạo đức tốt.

    + Ở gia đình cũng vậy, nếu cha mẹ là những tấm gương sáng, anh chị em hòa thuận thì sẽ có những đứa con ngoan, gần gũi hơn.

    + Trong quan hệ bạn bè :  nếu ta chơi với bạn tốt thì ta sẽ học được những điều tốt nơi người bạn ấy .Đồng thời nếu ta gần mực thì ta dễ bị đen, bởi môi trương ấy dễ có tác dụng rất xấu.

    + Trong gia đình : nếu cha mẹ không quan tâm con cái thì gia đình ấy sẽ có những đứa con hư.

    + Trong xã hội tư bản , dưới chế độ phong kiến thực dân đô hộ , môi trường XH rất xấu xa phức tạp nên sản sinh ra nhiều tệ nạn trong XH

c. Kết bài

    -  Tán thành phần đúng trong ý kiến mà bạn đã nêu.Nhưng cần khẳng định tính đúng đắn theo hướng thuận chiều của câu tục ngữ, bởi đó là một chân lí đã được thực tế đã chứng minh

    -  Rút ra bài học cho bản thân

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn