Giáo Án Lịch Sử 6- BÀI 11- phân 3

Giáo Án Lịch Sử 6- BÀI 11- phân 3

28 09/10/2019

3.3. Hoạt động luyện tập

- Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về những chuyển biến về xã hội, sự hình thành ba nền văn hóa lớn ở nước ta.

- Thời gian: 6 phút 

- Phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng trả lời (trắc nghiệm).

+ Phần trắc nghiệm khách quan

Câu 1. Nền văn hoá Đông Sơn là của người

A.  Lạc Việt.                                     B.  Âu Lạc.

C. Tây Âu.                                     D.  nguyên thuỷ. 

Câu 2. Từ thế kỉ VII đến thế kỉ I TCN, trên đất nước ta đã hình thành những nền văn hóa nào? 

Óc Eo, Sa Huỳnh, Đồng Nai.                      B. Sa Huỳnh, Đồng Nai, Đông Sơn.

C. Óc Eo, Sa Huỳnh.                                       D. Óc Eo, Sa Huỳnh, Đông Sơn.

Câu 3. Nền văn hóa Đông Sơn là cơ sở để hình thành nên nhà nước nào sau này?

A. Văn Lang.                                                         B. Âu Lạc.

C.  Vạn Xuân.                                                        D. Đại Việt.    

Câu 4. Cư dân văn hoá Sa Huỳnh đã sử dụng  phổ biến công cụ lao động bằng gì?

A. Đá.                                                                     B. Đồng.

C. Sắt.                                                            D. G.

Câu 5. Sự phân công lao động được hình thành như thế nào?

A. Nam làm nông nghiệp, săn bắt, đúc đồng , còn phụ nữ làm việc nhà, làm gốm, dệt vải...

B. Nam, nữ công việc làm như nhau.

C. Tất cả mọi việc nam làm, còn phụ nữ ở nhà chỉ nấu cơm.

D. Phụ nữ làm nông nghiệp, săn bắt, đúc đồng , còn nam làm việc nhà, làm gốm, dệt vải...

Câu 6.  Xã hội có gì đổi mới?

  A. Xã hội theo chế độ mẫu hệ.                               B. Xã hội theo chế độ phụ hệ.

  C. Xã hội đã có sự phân lao động.                         D. Xã hội đã có sự phân chia giai cấp.                  

          + Phần tự luận

Câu 1. Nêu các biến chuyển chính về mặt xã hội. 

          - Dự kiến sản phẩm:

          + Phần trắc nghiệm khách quan

Câu

1

2

3

4

5

6

ĐA

A

D

A

B

A

B

           + Phần tự luận:...........

3.4.  Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng

- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập. HS nhận xét.... 

- Phương thức tiến hành: các câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới.

            Nhận xét về trình độ phát triển của nền sản xuất văn hóa Đông Sơn?

- Thời gian: 4 phút.

- Dự kiến sản phẩm: Trong thời kì này, công cụ bằng đồng rất phát triển, thay thế hẳn cho công cụ bằng đá.  Con người thời kì văn hóa Đông Sơn đã biết dùng trâu bò để kéo cày trong sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động, tạo ra cuộc sống định cư lâu dài.

- GV giao nhiệm vụ cho HS

            Học bài cũ - Soạn bài 12 : NƯỚC VĂN LANG

+ Nguyên nhân dẫn đến sự ra đời nhà nước Văn Lang?

+ Nước văn Lang ra đời khi nào, ở đâu, do ai đứng đầu và đóng đô ở đâu?

+ Giải thích sơ đồ nhà nước Văn Lang?

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn