GDCD10: BÀI 9: CON NGƯỜI LÀ CHỦ THỂ CỦA LỊCH SỬ ...P2

GDCD10: BÀI 9: CON NGƯỜI LÀ CHỦ THỂ CỦA LỊCH SỬ ...P2

33 12/08/2019

Câu 15. Con người là chủ thể của lịch sử cho nên sự phát triển của xã hội phải vì con người. Điều này khẳng định.

A. Con người là chủ thể của sự phát triển xã hội

B. Con người là mục tiêu của sự phát triển xã hội

C. Con người là động lực của sự phát triển xã hội

D. Con người là cơ sở của sự phát triển xã hội

Câu 16. Để tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần cho xã hội, con người phải không ngừng

A. Rèn luyện sức khỏe B. Học tập nâng cao trình độ

C. ứng dụng thành tựu khoa học D. lao động sáng tạo

Câu 17. Cuộc cách mạng nào dưới đây giúp con người đấu tranh cải tạo xã hội

A. Cách mạng kĩ thuật B. Cách mạng xã hội

C. Cách mạng xanh D. Cách mạng trắng

Câu 18. Nước ta đang xây dựng một xã hội vì con người, xã hội đó có mục tiêu

A. Dân chủ, công bằng, văn minh B. Dân chủ, văn minh đoàn kết

C. Dân chủ, bình đẳng, tự do D. Dân chủ, giàu đẹp, văn minh.

Câu 19. Hành động nào dưới đây là vì con người?

A. Sản xuất bom nguyên tử B. Sản xuất thực phẩm không đảm bảo vệ sinh

C. Phủ xanh đất trống, đồi núi trọc D. Chôn lấp rác thải y tế.

Câu 20. Xã hội nào dưới đây là xã hội phát triển vì con người?

A. Xã hội xã hội chủ nghĩa B. Xã hội chiếm hữu nô lệ

C. Xã hội nguyên thủy D. Xã hội phong kiến

Câu 21. Một xã hội phát triển vì con người phải là một xã hội mà ở đó con người được tạo điều kiện để

A. Học tập      B. Lao động

C. Phát triển toàn diện

D. Có cuộc sống đầy đủ

Câu 22. Hành động nào dưới đây không vì con người?

A. Đốt rừng làm nương rẫy B. Tiêu hủy gia cầm mắc bệnh

C. Bỏ rác đúng rơi quy định D. Tham gia giao thông đi đúng phần đường quy định

Câu 23. Mục đích của mọi sự tiến bộ xã hội là vì

A. Sự tồn tại của con người B. Sự phát triển của con người

C. Hạnh phúc của con người D. Cuộc sống của con người

Câu 24. Yếu tố nào dưới đây là giá trị tinh thần mà con người sáng tạo nên?

A. Máy móc phục vụ trong nông nghiệp B. Áo dài truyến thống của phụ nữ Việt Nam

C. Phương tiện sinh hoạt D. Nhà ở

Câu 25. Hoạt động, biểu hiện nào dưới đây không đe dọa cuộc sống của con người?

A. Thất nghiệp       B. Mù chữ

C. Tệ nạn xã hội       D. Lao động

Câu 26. Hành động nào dưới đây không góp phần vào sự tiến bộ và phát triển của đất nước?

A. Học tập để trở thành người lao động mới B. Tham gia bảo vệ mt

C. Chung tay đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS D. Chỉ thích tiêu dùng hàng ngoại

Câu 27. Hiện nay, một số hộ nông dân sử dụng hóa chất cấm trong chăn nuôi. Em đồng tình với ý kiến nào dưới đây?

A. Việc làm này giúp người nông dân tăng năng suất lao động

B. Việc làm này giúp người nông dân rút ngắn thời gian chăn nuôi

C. Việc làm này đi ngược lại với mục tiêu phát triển của chủ nghĩa xã hội

D. Việc làm này giúp người nông dân mua được thực phẩm rẻ hơn.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn