GDCD 10: BÀI 6. KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG-P3

GDCD 10: BÀI 6. KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG-P3

572 12/08/2019

Câu 28. Câu nào dưới đây là phủ định biện chứng?

A. Hết ngày đến đêm B. Hết mưa là nắng

C. Hết hạ sang đông D. Hết bĩ cực đến hồi thái lai

Câu 29. Phương pháp học tập nào dưới đây không phù hợp với yêu cầu của phủ định biện chứng?

A. Học vẹt B. Lập kế hoạch học tập

C. Ghi thành dàn bài D. Sơ đồ hóa bài học

Câu 30. Khuynh hướng phát triển tất yếu của sự vật, hiện tượng là quá trình

A. Phủ định quá khứ B. Phủ định của phủ định

C. Phủ định cái cũ D. Phủ định cái mới

Câu 31. Theo Triết học Mác – Lênin cái mới phủ định cái cũ, nhưng rồi nó lại bị cái mới hơn phủ định. Đó là sự

A. Phủ định sạch trơn B. Phủ định của phủ định

C. Ra đời của các sự vật D. Thay thế các sự vật, hiện tượng.

Câu 32. Trong quá trình vận động và phát triển vô tận của các sự vật hiện tượng, cái mới xuất hiện phủ định cái cũ, nhưng rồi nó lại bị cái mới hơn phủ định. Điều này chỉ ra

A. Nguồn gốc phát triển của sự vật, hiện tượng

B. Cách thức phát triển của sự vật, hiện tượng

C. Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng

D. Quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng

Câu 33. Cái mới ra đời phải trải qua quá trình đấu tranh giữa

A. Cái mới và cái cũ B. Cái hoàn thiện và cái chưa hoàn thiện

C. Cái trước và sau D. Cái hiện đại và truyền thống

Câu 34. Sự vận động đi lên, cái mới ra đời thay thế cái cũ nhưng ở trình độ cao hơn, hoàn thiện hơn, đó là

A. Cách thức phát triển của sự vật và hiện tượng

B. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

C. Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

D. Hình thức phát triển của sự vật và hiện tượng

Câu 35. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng là

A. Cái mới ra đời thay thế cái cũ B. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập

C. Quá trình lượng đổi dãn đễn chất đổi D. Xóa bỏ sự tồn tại của sự vật, hiện tượng.

Câu 36. Theo quan điểm duy vật biện chứng, cái mới ra đời

A. Dễ dàng B. Không đơn giản, dễ dàng

C. Không quanh co, phức tạp D. Vô cùng nhanh chóng

Câu 37. Câu nào dưới đây nói về khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng

A. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. B. Con vua thì lại làm vua

C. Tre già măng mọc D. Đánh bùn sang ao

Câu 38. Câu nào dưới đây không nói về khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng?

A. Trời nắng tốt dưa, trời mưa tốt lúa B. Tre già măng mọc

C. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài D. Nước chảy đá mòn

Câu 39. Theo quan điểm Triết học, quan điểm nào dưới đây không cản trở sự phát triển của xã hội?

A. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ B. Môn đăng hộ đối

C. Trời sinh voi, trời sinh cỏ D. Trọng nam, khinh nữ.

Câu 40. Khẳng định nào dưới đây là đúng khi nói về khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng?

A. Cái mới sẽ bị cái mới hơn phủ định B. Cái mới sẽ không bao giờ bị xóa bỏ

C. Cái mới không tồn tại được lâu D. Cái mới không ra đời từ trong lòng cái cũ.

Câu 41. Câu nào dưới đây không đúng ki nói về triển vọng của cái mới?

A. Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời B. Song có khúc người có lúc

C. Ăn chắc, mặc bền D. Sai một li đi một dặm

Câu 42. Xã hội loài người từ khi xuất hiện đến nay đã tuần tự phát triển từ thấp đến cao tuân theo quy luật

A. Phát triển       B. Vận động

C. Nhận thức       D. Khách quan

Câu 43. Sự vật, hiện tượng sẽ không có sự phát triển nếu

A. Cái cũ không mất đi B. Cái tiến bộ không xuất hiện.

C. Cái cũ không bị đào thải D. Cái tiến bộ không được đồng hóa

Câu 44. Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói về sự phát triển

A. Máy bay cất cánh B. Nước bay hơi

C. Muối tan trong nước D. Cây ra hoa kết quả.

Câu 45. Con đường phát triển của sự vật, hiện tượng diễn ra theo

A. Đường cong B. Đường xoáy trôn lốc

C. Đường thẳng D. Đường gấp khúc

Câu 46. Cái mới ra đời, kế thừa và thay thế cái cũ nhưng ở trình độ ngày càng cao hơn, hoàn thiện hơn là thể hiện khuynh hướng nào dưới đây của sự vật và hiện tượng?

A. Phát triển       B. Thụt lùi

C. Tuần hoàn       D. Ngắt quãng

Câu 47. Câu viết của Lênin “Cho rằng lịch sử thế giới phát triển đều đặn không va vấp, không đôi khi nhảy lùi những bước rất lớn là không biện chứng, không khoa học, không đúng về mặt lí luận”, là thể hiện điều gì dưới đây của sự vật, hiện tượng?

A. Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng

B. Cách thức phát triển của sự vật, hiện tượng

C. Nguồn gốc phát triển của sự vật, hiện tượng

D. Chu kì phát triển của sự vật, hiện tượng.

 

 

Đáp án

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

B

C

D

C

A

Câu

6

7

8

9

10

Đáp án

A

B

A

B

B

Câu

11

12

13

14

15

Đáp án

A

D

C

A

A

Câu

16

17

18

19

20

Đáp án

A

D

A

D

B

Câu

21

22

23

24

25

Đáp án

C

D

A

B

B

Câu

26

27

28

29

30

Đáp án

A

A

D

A

B

Câu

31

32

33

34

35

Đáp án

B

C

A

B

A

Câu

36

37

38

39

40

Đáp án

B

C

C

A

A

Câu

41

42

43

44

45

46

47

Đáp án

C

A

A

D

B

A

A

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn