GDCD 10: BÀI 6. KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG-P2

GDCD 10: BÀI 6. KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT, HIỆN TƯỢNG-P2

154 12/08/2019

Câu 13. Khẳng định nào dưới đây là đúng khi nói về phủ định biện chứng?

A. Bão làm đổ cây B. Đổ hóa chất xuống hồ làm cá chết

C. Cây lúa trổ bông D. Sen tàn mùa hạ

Câu 14. Một trong những đặc điểm cơ bản của phủ định biện chứng là

A. Tính khách quan B. Tính chủ quan

C. Tính di truyền D. Tính truyền thống

Câu 15. Một trong những đặc điểm cơ bản của phủ định biện chứng là

A. Tính kế thừa B. Tính tuần hoàn

C. Tính thụt lùi D. Tính tiến lên

Câu 16. Phủ định biện chứng có những đặc điểm nào dưới đây?

A. Tính khách quan và tính kế thừa B. Tính truyền thống và tính hiện đại

C. Tính dân tộc và tính kế thừa D. Tính khách quan và tính thời đại

Câu 17. Khẳng định nào dưới đây là đúng khi nói về phủ định biện chứng

A. Có trăng quên đèn B. Có mới nới cũ

C. Mèo nhỏ bắt chuột nhỏ D. Rút dây động rừng

Câu 18. Nguyên nhân của sự phủ định nằm ngay trong bản thân sự vật hiện tượng. Điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của phủ định biện chứng?

A. Tính khách quan B. Tính truyền thống

C. Tính kế thừa D. Tính hiện đại

Câu 19. Cái mới không ra đời từ hư vô mà ra đời từ trong long cái cũ. Điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của phủ định biện chứng?

A. Tính truyền thống B. Tính thời đại

C. Tính khách quan D. Tính kế thừa

Câu 20. Phủ định của phủ định được hiểu là sự phủ định

A. Lần thứ nhất B. Lần hai, có kế thừa

C. Từ bên ngoài D. Theo hình tròn

Câu 21. Biểu hiện nào dưới đây không phải là phủ định biện chứng?

A. Xã hội tư bản chủ nghĩa thay thế xã hội phong kiến

B. Các giống loài mới thay thế giống loài cũ

C. Con người dùng hóa chất tiêu diệt sinh vật

D. Học sinh đổi mới phương thức học tập

Câu 22. Câu tục ngữ nào dưới đây không phải là phủ định biện chứng?

A. Sông lở cát bồi B. Uống nước nhớ nguồn

C. Tức nước vỡ bờ D. Ăn cháo đá bát

Câu 23. Khẳng định nào dưới đây phù hợp với quan điểm phủ định biện chứng?

A. Tự phê bình là đánh giá ưu điểm và khuyết điểm của bản thân, nhằm phát huy cái tốt khắc phục cái xấu.

B. Phê bình là đánh giá khuyết điểm của bản thân, nhằm khắc phục cái xấu

C. Phê bình là chỉ ra khuyết điểm của người khác để họ sữa chữa cho tốt

D. Tự phê bình là đánh giá ưu điểm và khuyết điểm, nhằm phát huy điểm mạnh của bản thân

Câu 24. Câu nào dưới đây thể hiện đặc điểm kế thừa của phủ định biện chứng?

A. Người có lúc vinh, lúc nhục. B. Giấy rách phải giữ lấy lề

C. Một tiền gà, ba tiền thóc D. Ăn cây nào, rào cây nấy

Câu 25. Trường hợp nào dưới đây là phủ định biện chứng?

A. Đầu tư tiền sinh lãi B. Lai giống lúa mới

C. Gạo đem ra nấu cơm D. Sen tàn mùa hạ

Câu 26. Ví dụ nào dưới đây là biểu hiện của phủ định siêu hình?

A. Xóa bỏ hoàn toàn nền văn hóa phong kiến

B. Xây dựng nên văn hóa tiên tiến

C. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

D. Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc

Câu 27. Quá trình phát triển từ trứng → tằm → nhộng →bướm → trứng là biểu hiện của

A. Phủ định biện chứng B. Phủ định siêu hình

C. Phủ định quá khứ D. Phủ định hiện tại

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn