GDCD 10: BÀI 4. NGUỒN GỐC VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN ... P3

GDCD 10: BÀI 4. NGUỒN GỐC VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN ... P3

545 11/08/2019

Câu 23. Trong đời sống văn hóa ở nước ta hiện nay, bên cạnh những tư tưởng văn hóa tiến bộ còn tồn tại những hủ tục lạc hậu. Cần làm gì để xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa theo quan điểm mâu thuẫn Triết học?

A. Giữ nguyên đời sống văn hóa như hiện nay. B. Đấu tranh xóa bỏ những hủ tục cũ

C. Tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới. D. Phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

Câu 24. Cần làm gì để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống theo quan điểm Triết học?

A. Thực hiện chủ trương “dĩ hòa vi quý”. B. Tránh tư tưởng “đốt cháy giai đoạn”

C. Tiến hành phê bình và tự phê bình. D. Điều hòa mẫu thuẫn.

Câu 25. Nhằm trục lợi, nhiều kẻ xấu đã thực hiện hành vi “rải đinh” trên đường giao thong. Theo quan điểm mâu thuẫn Triết học, cách nào dưới đây sẽ giải quyết triệt để tình trạng này?

A. Tham gia dọn sạch đinh trên đường.

B. Đấu tranh ngăn chặn, xử lí những kẻ rải đinh.

C. Chú ý điều khiển phương tiện tránh những vật sắc nhọn trên đường.

D. Đặt biển cảnh báo tại những đoạn đường có tình trạng “đinh tặc”.

Câu 26. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là :

A. Các mặt đối lập luôn tác động, loại bỏ, bài xích, thủ tiêu lẫn nhau, chuyển hoá cho

nhau.

B. Các mặt đối lập luôn tác động, gắn bó, gạt bỏ nhau

C. Các mặt đối lập luôn tác động, gạt bỏ, bài trừ lẫn nhau

D. Các mặt đối lập triệt tiêu nhau.

Câu 27. Hiểu như thế nào  không đúng về sự thống nhất giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn triết học?

A. Hai mặt đối lập cùng tồn tại trong một chỉnh thể

B. Hai mặt đối lập liên hệ, gắn với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau

C. Không mặt này thì không có mặt kia

D. Hai mặt đối lập hợp lại thành một khối thống nhất.

Câu 28. Mặt đối lập của mâu thuẫn là:

A. Những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm của sự vật trong quá trình vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng chúng đi theo chiều hướng trái ngược nhau


B. Những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm của sự vật trong quá trình vận động của sự vật, hiện tượng, chúng đi theo chiều hướng khác nhau

C. Những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm của sự vật trong quá trình vận động của sự vật, hiện tượng, chúng phát triển theo cùng một chiều

D. Những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm của sự vật trong quá trình vận động của sự vật, hiện tượng, chúng không chấp nhận nhau.

Câu 29. Khi mâu thuẫn được giải quyết thì có tác dụng như thế nào ?

A. Sự vật hiện tượng có sự chuyển biến tích cực

B. Sự vật hiện tượng tự mất đi được thay thế bằng một sự vật, hiện tượng khác

C. Sự vật, hiện tượng phát triển

D. Sự vật, hiện tượng vẫn tồn tại.

Câu 30. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết khi nào ?

A. Các mặt đối lập còn tồn tại

B. Các mặt đối lập bị thủ tiêu, chuyển thành cái khác

C. Các mặt đối lập đấu tranh gay gắt với nhau

D. Một mặt đối lập bị thủ tiêu, mặt kia còn tồn tại

Câu 31.Trong các ví dụ sau, ví dụ nào không phải là mâu thuẫn theo quan niệm  triết học?

A. thuẫn giữa giai cấp thống trị giai cấp bị trị trong hội có giai cấp đối kháng,

B. Mâu thuẫn giữa các học sinh tích cực các học sinh cá biệt trong lớp,

C. Mâu thuẫn giữa hai nhóm học sinh do sự hiểu nhầm lẫn nhau.

D. Sự xung đột giữa nhu cầu phát triển kinh tế yêu cầu bảo vệ môi trường.

Câu 32. Mâu thuẫn là một chỉnh thể trong đó hai mặt đối lập vừa...........,vừa..........

A. đấu tranh với nhau -tồn tại cùng nhau B.  tồn tại cùng nhau -thống nhất với nhau

C. thống nhất với nhau -đấu tranh với nhau D. thống nhất với nhau-tồn tại cùng nhau

Câu 33. Mặt đối lập của mâu thuẫn đó là những khuynh hướng tính chất đặc điểm mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng chúng phát triển theo những ....

A. chiều hướng cùng chiều     B. chiều hướng tiến lên    

C. chiều hướng trái ngược nhau D. chiều hướng đi xuống

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn