Đề kiểm tra 1 tiết

2 câu 45 phút

Trạng thái:

Môn Sinh học 11

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Hà

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nhật Anh

Nhật Anh

HẠNG

2

Số điểm 0%

Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Thị Hà

HẠNG

1

Số điểm 50%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan