KHUNG THỜI GIAN

KHUNG THỜI GIAN

419 10/11/2018

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử lần IV năm 2018 với chủ đề "HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT"

- Vòng 1: CON ĐƯỜNG BAN ĐẦU (19/11/2018 - 22/11/2018), đáp án (23/11/2018)
- Vòng 2: ĐỊA DANH BA MIỀN (26/11/2018 - 28/11/2018), đáp án (29/11/2018)
- Vòng 3: CON NGƯỜI ĐẤT VIỆT (01/12/2018 - 04/12/2018), đáp án (05/12/2018)
- Vòng 4: ĐỊA ĐẦU BIÊN GIỚI (06/12/2018 - 08/12/2018), đáp án (09/12/2018)
- Tổng kết (11/12/2018)

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn