TÀI LIỆU TÌM HIỂU - LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN 2019-2020

TÀI LIỆU TÌM HIỂU - LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN 2019-2020

574 23/04/2020

BỘ CÂU HỎI KIẾN THỨC VỀ 

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH


Bài hát 100% đoàn viên phải học thuộc: Đoàn ca - https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/doan-ca-va.bu5ylhK2Hg.html


1. Bài ca chính thức của Đoàn (Đoàn ca) Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

a. Thanh niên làm theo lời Bác.

b. Tiến lên đoàn viên.

c. Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ.

d. Lên đàng.

 

2. Tác giả của bài Đoàn ca là ai?

a. Văn Cao.

b. Lưu Hữu Phước.

c. Hoàng Hà.

d. Hoàng Hòa.

 

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

a. Hợp tác, bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.

b. Tập trung dân chủ.

c. Hiệp thương dân chủ.

d. Tự nguyện, tự quản.

 

4. Hãy cho biết cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS HCM?

a. Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc.

b. Đại hội đại biểu Đoàn các cấp.

c. Ban Chấp hành Đoàn các cấp.

d. Ban Thường vụ Đoàn các cấp.

 

5. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

a. Đại hội đại biểu cấp chi đoàn.

b. Đại hội đoàn viên.

c. Ban Chấp hành chi đoàn.

d. Đoàn cấp trên.

 

6. Hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm mấy cấp?

a. 3 cấp.

b. 4 cấp.

c. 5 cấp.

d. 6 cấp.

 

7. Tổ chức cơ sở của Đoàn là gì?

a. Chi đoàn cơ sở.

b. Đoàn cơ sở.

c. Đoàn cơ sở và chi đoàn bộ phận.

d. Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở.

 

8. Điều kiện tối thiểu để thành lập chi đoàn là gì?

a. Có ít nhất 3 đoàn viên.

b. Có ít nhất 5 đoàn viên.

c. Có ít nhất 10 đoàn viên.

d. Chỉ cần có đoàn viên (không quan trọng số lượng).

 

9. Điều kiện để thành lập Đoàn cơ sở là gì?

a. Có ít nhất 50 đoàn viên và 2 chi đoàn.

b. Có ít nhất 50 đoàn viên và 3 chi đoàn.

c. Có ít nhất 30 đoàn viên và 2 chi đoàn.

d. Có ít nhất 30 đoàn viên và 3 chi đoàn.

 

10. Một trong những điều kiện để kết nạp đoàn viên TNCS HCM là gì?

a. Do tập thể đoàn viên chi đoàn xem xét, biểu quyết đồng ý 100%.

b. Do hội nghị BCH chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số lượng UVBCH đồng ý.

c. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên chi đoàn đồng ý.

d. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên có mặt tại hội nghị đồng ý.

 

11. Đoàn viên có mấy nhiệm vụ?

a. 3 nhiệm vụ.

b. 4 nhiệm vụ.

c. 5 nhiệm vụ.

d. 6 nhiệm vụ.

 

12. Đoàn viên có mấy quyền?

a. 3 quyền.

b. 4 quyền.

c. 5 quyền.

d. 6 quyền.

 

13. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra tại đâu?

a. Thái Nguyên.

b. Thái Bình.

c. Hà Nội.

d. Hà Tây.

 

14. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ 1 là ai?

a. Vũ Quang.

b. Vũ Mão.

c. Nguyễn Lam.

d. Vũ Trọng Kim.

 

15. Khi được thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

a. Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam.

b. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

c. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.

d. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.

 

16. Những truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

a. Truyền thống trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, kiên quyết phấn

đấu vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội;

b. Truyền thống không ngừng rèn luyện trong đấu tranh cách mạng, hoạt động thực tiễn để cống hiến

nhiều nhất cho cách mạng và trưởng thành mau chóng về mọi mặt;

c. Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết

thanh niên cả nước vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đón lấy những nhiệm vụ năng nề, thực hiện đúng

lời dạy của Bác Hồ: “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”;

d. Cả 3 câu trên đều đúng.

 

17. Ba đồng chí lớp đầu tiên của Đoàn hy sinh trong các trận đánh quyết liệt chống phát xít Đức ở Nam Mát-xcơ-va (trong đội hình Sư đoàn quốc tế bảo vệ Liên xô) là ai?

a. Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Phương Thuận.

b. Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Anh Tợ.

c. Lý Nam Thanh, Lý Phương Thuận, Lý Trí Thông.

d. Lý Nam Thanh, Lý Phương Thuận, Lý Phương Đức.

 

18. Ba đồng chí lớp đầu tiên của Đoàn hy sinh tại Liên xô được Nhà nước Liên xô trao tặng Huân

chương gì?

a. Huân chương vệ quốc.

b. Huân chương vệ quốc hạng I.

c. Huân chương vệ quốc hạng II.

d. Huân chương vệ quốc hạng III.

 

19. Ngày được bàn để tiến đến chọn là ngày thành lập Đoàn là ngày nào?

a. Ngày đầu tiên của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I.

b. Ngày cuối cùng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I.

c. Ngày đầu tiên của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II.

d. Ngày cuối cùng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa.

 

20. Ngày 26/3/1931 được chọn là ngày thành lập Đoàn tại Đại hội Đoàn nào?

a. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (2/1950).

b. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (11/1956).

c. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (3/1961).

d. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (11/1980).

 

21. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên gọi Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương vào

thời gian nào?

a. 1936 – 1939.

b. 1937 – 1939.

 

c. 1936 – 1940.

d. 1937 – 1940.

 

22. Nhiệm vụ của Đoàn đề ra tại Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần II thng 11/1956 là gì?

a. Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà tổ quốc cần.

b. Đánh giặc, sản xuất, xây dựng đời sống mới.

c. Đoàn kết, tổ chức, tập hợp lực lượng thanh niên, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành lực lượng hậu

bị của Đảng.

d. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất tổ quốc.

 

23. Tháng 3/1965 phong trào 5 xung phong do ai phát động?

a. Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

b. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam.

c. Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam.

d. Đại hội Đoàn toàn miền Nam.

 

24. Số đoàn viên và thanh niên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ là bao nhiêu?

a. Hơn 30 vạn.

b. Hơn 40 vạn.

c. Hơn 50 vạn.

d. Hơn 60 vạn.

 

25. Đoàn Thanh niên Lao động chính thức mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại đâu, thời điểm nào?

a. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976).

b. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 12/1976.

c. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (11/1980).

d. Sau 30/4/1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định đổi tên.

 

26. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI (10/1992) phát động 2 phong trào nào?

a. Thanh niên lập nghiệp; Vượt khó – Giúp bạn vượt khó.

b. Tuổi trẻ giữ nước; Vượt khó – Giúp bạn vượt khó.

c. Thanh niên lập nghiệp; Tuổi trẻ giữ nước.

d. Tuổi trẻ giữ nước; Giúp bạn vượt khó.

 

27. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI diễn ra vào thời gian nào?

a. Từ 27/11 đến 30/11/1987.

b. Từ 15/10 đến 18/10/1992.

c. Từ 15/10 đến 20/10/1992.

d. Từ 26/11 đến 29/11/1997.

 

28. Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam giai đoạn nào?

a. Từ 1931 - 1936.

b. Từ 1937 - 1939.

c. Từ 11/1939 - 1941.

d. Từ 5/1941 - 1956.

 

29. Luật Thanh Niên được Quốc hội Khoá XI thông qua kỳ họp thứ 8 có hiệu lực từ ngày nào?

a. Ngày 1/7/2005.

b. Ngày 2/7/2005.

c. Ngày 1/7/2006.

d. Ngày 2/7/2006.

 

30. Từ năm nào Ban bí thư Trung ương Đảng chọn tháng 3 hằng năm làm “Tháng Thanh Niên“?

a. Năm 2001.

b. Năm 2002.

c. Năm 2003.

d. Năm 2004.

 

31. Tác giả và thời gian ra đời mẫu huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là ai?

a. Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận – sáng tác năm 1951.

b. Họa sĩ Nguyên Hạo – sáng tác năm 1975.

c. Họa sĩ Bửu Chỉ – sáng tác năm 1956.

d. Họa sĩ Trương Thìn – sáng tác năm 1976.

 

32. “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể là con đường nào khác”. Đây là câu nói nổi tiếng của ai?

a. Lý Tự Trọng.

b. Nguyễn Văn Trỗi.

c. Nguyễn Thái Bình.

d. Tất cả đều sai.

 

33. Đoàn thanh niên cứu quốc được đổi tên thành Đoàn thanh niên lao động Việt Nam trong thời gian nào?Nghị quyết của ai?

a. Ngày 19/5/1950 – Do Bác Hồ đề xuất quyết định.

b. Ngày 3/2/1952 – Do BCH/TW Đảng ra nghị quyết.

c. Ngày 19/10/1955 – Do Ban Bí thư TW Đảng ra nghị quyết.

d. Ngày 2/9/1957 – Do Đại hội Đoàn toàn quốc lần III.

 

34. “Muốn Đoàn củng cố và phát triển thì tất cả đoàn viên phải gương mẫu”. Đó là chỉ thị của?

a. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

b. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

c. Ban Bí thư Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

d. Bác Hồ, khi Người đến dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

 

35. Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam vào?

a. Ngày 30/10/1956.

b. Ngày 19/10/1955.

c. Ngày 25/10/1956.

d. Ngày 4/11/1955.

 

36. Nhằm đáp ứng yêu cầu đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên Việt Nam phục vụ sự nghiệp “Kháng chiến kiến quốc”, Bác Hồ đã ký sắc lệnh thành lập Nha Thanh niên và Thể thao vào thời gian nào?

a. 26/3/1931.

b. 27/3/1931.

c. 26/3/1946.

d. 27/3/1946.

 

37. Hình thức bầu cử nhân sự các cấp trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là?

a. Hiệp thương.

b. Biểu quyết.

c. Bỏ phiếu kín.

d. Tất cả đều sai.

 

38. Người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi đã hy sinh anh dũng được truy tặng danh hiệu cao quý "Cảm tử quân số 1 của Thủ đô" là ai?

a. Lê Gia Định.

b. Nguyễn Viết Xuân.

c. Cao Xuân Quế.

d. Lê Cảnh Nhượng.

 

39. Khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ tại Đại hội đại biểu Đòan Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tòan quốc lần thứ VII năm 1997?

a. Tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

b. Thanh niên Việt Nam xung kích, sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước;

vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

c. Thanh niên Việt Nam sáng tạo, xung kích vì sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; vì

tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

d. Vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

40. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương vào?

a. Từ 1931 - 1936.

b. Từ 1937 - 1939.

c. Từ 11/1939 - 1941.

d. Từ 5/1941 - 1956.

 

41. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V diễn ra vào thời gian nào?

a. Từ 27/11 đến 30/11/1987.

b. Từ 15/10 đến 18/10/1992.

c. Từ 15/10 đến 20/10/1992.

d. Từ 26/11 đến 29/11/1997.

 

42. Đoàn Thanh niên Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh vào?

a. Từ 1937 - 1939.

b. Từ 2/1970 - 11/1976.

c. Từ 25/10/1956 - 1970.

d. Từ 5/1941 - 1956.

 

43. Đoàn Thanh niên từ khi thành lập cho đến nay đã đổi tên mấy lần?

a. 5 lần.

b. 6 lần.

c. 7 lần.

d. 8 lần.

 

44. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất là ai?

a. Vũ Quang.

b. Vũ Mão.

c. Nguyễn Lam.

d. Vũ Trọng Kim.

 

45. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất là ai?

a. Nguyễn Lam.

b. Vũ Quang.

c. Đặng Quốc Bảo.

d. Vũ Trọng Kim.

 

46. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ 1 là ai?

a. Hồ Đức Việt.

b. Vũ Mão.

c. Đặng Quốc Bảo.

d. H Quang Dự.

 

47. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V diễn ra tại đâu?

a. Thái Nguyên.

b. Thái Bình.

c. Hà Nội.

d. Hà Tây.

 

48. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III diễn ra vào thời gian nào?

a. Từ 25/10 đến 4/11/1956.

b. Từ 23/3 đến 25/3/1961.

c. Từ 20/11 đến 22/11/1980.

d. Từ 27/11 đến 30/11/1987.

 

49. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn hiện nay là ai?

a. Vũ Trọng Kim.

b. Hồng Bình Quân.

c. Võ Văn Thưởng.

d. Nguyễn Thị Mai.

 

50. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII diễn ra vào thời gian nào?

a. Từ 15/10 đến 18/10/1992.

b. Từ 26/10 đến 30/10/1995.

c. Từ 26/11 đến 29/11/1997.

d. Từ 07/12 đến 11/12/2002.

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

DTD School

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.