ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP: DÃY SỐ- GIỚI HẠN DÃY-GIỚI HẠN HÀM

40 câu 93 phút

Trạng thái:

ĐỀ KIỂM TRA CÓ 40 CÂU GỒM: 15 CÂU MỨC 1- 15 CÂU MỨC 2-  5 CÂU MỨC 3 (NHẸ)- 5 CÂU MỨC 4 (NHẸ)


MỨC TỐI THIỂU CẦN ĐẠT: 25 CÂU

MỨC KHÁ: 25-32 CÂU

MỨC GIỎI: 32-40 CÂU

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Sinh Nguyen The

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đỗ Thành

Đỗ Thành

HẠNG

2

Số điểm 95%

Thời gian làm 00:12:23

Sinh Nguyen The

Sinh Nguyen The

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:08

Nguyễn Đức Trung

Nguyễn Đức Trung

HẠNG

3

Số điểm 95%

Thời gian làm 01:29:29

 • 04

  Phạm Đức LƯơng

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 01:29:40

 • 05

  Phạm Trường Minh

  Số điểm: 92.50%

  Thời gian làm: 01:32:31

 • 06

  Đạt Tiến Nguyễn

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 01:32:59

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan