1. Cấu trúc chung của máy tính điện tử


  Năm được những kiến thức cơ bản nhất về cấu trúc của máy vi tính

  Thời gian làm bài: 15 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Khoai Lang Nướng Khoai Lang Nướng 09:31 01/02/2018 100.00%
  2 Trần Thị Mỹ Anh Trần Thị Mỹ Anh 10:23 01/02/2018 90.00%
  3 Chiến Trần Chiến Trần 00:01 24/05/2018 70.00%
  4 PV11 CA Bình Dương PV11 CA Bình Dương 10:33 09/04/2018 60.00%
  5 PV11 CA Bình Dương PV11 CA Bình Dương 10:30 09/04/2018 20.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.