1. THI THỬ LẦN 8-ĐỊA 12-CHỦ ĐỀ: ĐỊA LÝ NGÀNH KINH TẾ


  - CỦNG CỐ ĐỊA 12
  - ÔN THI THPTQG

  Thời gian làm bài: 15 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Thương Thương 08:44 13/01/2019 100.00%
  2 Vũ Thùy Trang Vũ Thùy Trang 08:47 13/01/2019 100.00%
  3 Linh Nguyễn Linh Nguyễn 07:17 13/01/2019 100.00%
  4 Vũ Thùy Trang Vũ Thùy Trang 10:15 13/01/2019 100.00%
  5 Linh Nguyễn Linh Nguyễn 19:39 13/01/2019 100.00%
  6 Linh Nguyễn Linh Nguyễn 07:21 13/01/2019 100.00%
  7 Nhung Trịnh Nhung Trịnh 20:58 13/01/2019 100.00%
  8 Linh Nguyễn Linh Nguyễn 13:08 13/01/2019 100.00%
  9 Nhung Trịnh Nhung Trịnh 20:35 13/01/2019 100.00%
  10 Thương Thương 08:42 13/01/2019 100.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.