1. ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ LẦN 3


  Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ

  Thời gian làm bài: 50 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Mang Nảm Mang Nảm 17:35 18/01/2019 22.50%
  2 K'art lopve K'art lopve 20:21 18/01/2019 17.50%
  3 IAMNOOB IAMNOOB 16:33 05/12/2018 0.00%
  4 IAMNOOB IAMNOOB 14:42 05/12/2018 0.00%
  5 IAMNOOB IAMNOOB 16:32 05/12/2018 0.00%
  6 IAMNOOB IAMNOOB 14:41 05/12/2018 0.00%
  7 IAMNOOB IAMNOOB 14:42 05/12/2018 0.00%
  8 IAMNOOB IAMNOOB 16:31 05/12/2018 0.00%
  9 Mang Nảm Mang Nảm 18:08 05/12/2018 0.00%
  10 Thái Thanh Thái Thanh 22:34 05/06/2018 0.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.