1. Atlat Địa lí Việt Nam trang 28 ( Vùng DHNTB và Tây Nguyên)


  Giúp các em ôn tập kiến thức địa lí các vùng kinh tế qua Atlat địa lí Việt Nam

  Thời gian làm bài: 10 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Mang Nảm Mang Nảm 17:49 02/02/2018 100.00%
  2 Mang Nảm Mang Nảm 18:09 09/01/2019 100.00%
  3 Nguyễn Hồng Nhung Nguyễn Hồng Nhung 22:29 16/05/2018 100.00%
  4 Tú Khánh Tú Khánh 20:11 03/02/2018 90.00%
  5 Xuan Lê Xuan Lê 22:07 10/05/2018 40.00%
  6 Thanh Vân Thanh Vân 21:34 08/06/2018 30.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.