Atlat Địa lí Việt Nam trang 28 ( Vùng DHNTB và Tây Nguyên)

10 câu 10 phút

Trạng thái:

Giúp các em ôn tập kiến thức địa lí các vùng kinh tế qua Atlat địa lí Việt Nam

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Mang Nảm

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Mang Nảm

Mang Nảm

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:01

Mang Nảm

Mang Nảm

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:01

Mang Nảm

Mang Nảm

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:01

 • 04

  Mang Nảm

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:01

 • 05

  Mang Nảm

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:24

 • 06

  Mang Nảm

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:01:24

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan