1. Atlat Địa lí Việt Nam trang 26 (Vùng TDMNBB và ĐBSH)


  Ôn tập At1lat Địa lí Việt Nam các vùng kinh tế, ôn Thi THPTQG môn Địa Lí 12

  Thời gian làm bài: 10 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Mang Nảm Mang Nảm 10:50 30/01/2018 100.00%
  2 Hoàng thiết cương Hoàng thiết cương 22:42 10/04/2018 100.00%
  3 Nhung Hà Nhung Hà 21:44 07/03/2018 100.00%
  4 Đặng Tuấn Duy Đặng Tuấn Duy 22:37 10/04/2018 100.00%
  5 Nguyễn Hồng Nhung Nguyễn Hồng Nhung 08:33 15/05/2018 100.00%
  6 Nguyễn Hoàng Phúc Nguyễn Hoàng Phúc 21:02 19/05/2018 100.00%
  7 Đặng Tuấn Duy Đặng Tuấn Duy 22:36 10/04/2018 90.00%
  8 Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Mạnh Cường 22:35 04/02/2018 90.00%
  9 Đặng Tuấn Duy Đặng Tuấn Duy 22:37 10/04/2018 90.00%
  10 Lý Trần Lý Trần 20:04 13/05/2018 90.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.