Kiểm tra

3 câu Không giới hạn

Trạng thái:

mo tả

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Ngô Thanh Trọng

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đặng Thư

Đặng Thư

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:03

Đặng Thư

Đặng Thư

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:03

Đặng Thư

Đặng Thư

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:04

 • 04

  Đặng Thư

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:04

 • 05

  Minh Phương An

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:05

 • 06

  Minh Phương An

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:05

BÌNH LUẬN

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan