TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1,932 24/06/2020

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

1.     Tài liệu tuyên truyền, tập huấn Cuộc vận động

2.     Chương trình hành động số 99 của Tỉnh ủy Bình Dương

3.     Báo cáo 10 năm thực hiện Cuộc vận động của Trung ương và của tỉnh Bình Dương

4.     Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh và Trung ương

5.     Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009

6.     Kết luận 107-KL/TW ngày 10/4/2015

7.     Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 17/9/2012

8.     Quyết định 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014

9.     Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 (Điều 3,8; các điều trong Mục 1, Mục 2 của Chương II)

10.   Luật An toàn thực phẩm (các điều trong Mục 1 Chương IV; các điều: 2,3,4,5,7,8,9)

11.   Luật Sở hữu trí tuệ (các điều trong Mục 4, Điều 129)

12.   Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng (các Điều: 3, 6, 8, 9, 10, 12, 21, 28)

13.   Nghị định 43/2017/NĐ-CP (Điều 3, các điều tại Chuong II, Phụ lục 1)

14.   Nghị định 99/2013/NĐ-CP (Điều 12, 15)

TẢI TÀI LIỆU THAM KHẢO (nhấp vào link): Tài liệu tham khảo Cuộc vận động NVNUTDHVN

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Tuan Anh Ntt

không có tài liệu tham khảo tại đường link cung câp

Xoá

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương

Do lỗi hệ thống nên tài liệu tham khảo không hiển thị. Ban Tổ chức đã khắc phục sự cố. Cám ơn bạn đã phản hồi!