TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

24/06/2020 Báo cáo

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

1.     Tài liệu tuyên truyền, tập huấn Cuộc vận động

2.     Chương trình hành động số 99 của Tỉnh ủy Bình Dương

3.     Báo cáo 10 năm thực hiện Cuộc vận động của Trung ương và của tỉnh Bình Dương

4.     Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh và Trung ương

5.     Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31/7/2009

6.     Kết luận 107-KL/TW ngày 10/4/2015

7.     Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 17/9/2012

8.     Quyết định 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014

9.     Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 (Điều 3,8; các điều trong Mục 1, Mục 2 của Chương II)

10.   Luật An toàn thực phẩm (các điều trong Mục 1 Chương IV; các điều: 2,3,4,5,7,8,9)

11.   Luật Sở hữu trí tuệ (các điều trong Mục 4, Điều 129)

12.   Luật Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng (các Điều: 3, 6, 8, 9, 10, 12, 21, 28)

13.   Nghị định 43/2017/NĐ-CP (Điều 3, các điều tại Chuong II, Phụ lục 1)

14.   Nghị định 99/2013/NĐ-CP (Điều 12, 15)

TẢI TÀI LIỆU THAM KHẢO (nhấp vào link): Tài liệu tham khảo Cuộc vận động NVNUTDHVN