CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN HỘI THI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN HỘI THI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

52 01/08/2020

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015.

2. Luật Cán bộ , công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008, Luật Viên chức ngày 15 tháng 11  năm 2010 và các Nghị định liên quan.

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức có hiệu lực ngày 01/7/2020.

4. Bộ Luật lao động năm 2012.

5. Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

6. Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

7. Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

8. Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định dịch vụ công trực tuyến.

9. Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

10. Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công.

11. Chương trình hành động số 18-CTrHĐ/TU ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần X về Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020.

12. Các tài liệu liên quan đến Chỉ số PAPI, PCI, PAR INDEX.

13. Các Chương trình, Kế hoạch về Cải cách hành chính của Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận 8.

14. Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Quận 8 năm 2020.

15. Quyết định 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước.

16. Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 của Bộ Nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương.

17. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ.

18. Quyết định 67/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Quận Đoàn 8

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.