1. Đề Thi Anh Văn THPT 2017 (416)


  Mã đề 416

  Thời gian làm bài: Không giới hạn.

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Lan NiNi Aeri Lan NiNi Aeri 20:54 18/05/2018 72.00%
  2 Trí Oppa Trí Oppa 20:41 20/04/2018 58.00%
  3 Chung Bảo Nghi Chung Bảo Nghi 14:39 20/04/2018 46.00%
  4 Ôn Anh Văn Ôn Anh Văn 14:05 19/01/2018 0.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.