Kế hoạch Hội thi

Kế hoạch Hội thi

03/06/2021 Báo cáo

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TRÀ VINH

 

Số:         /KH-LĐLĐ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Trà Vinh, ngày       tháng  năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các Cuộc thi trực tuyến trong CNVCLĐ

tỉnh Trà Vinh năm 2021 

 

Căn cứ Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt NamKế hoạch số 04/KH-UBND ngày 22/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai, phổ biến các luật có hiệu lực thi hành trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các cuộc thi trực tuyến trong CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những kiến thức chung về bình đẳng giới, an toàn giao thông… Qua đó hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu kiến thức của CNVCLĐ.

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tạo thêm nhiều kênh thông tin để đoàn viên, CNVCLĐ tiếp cận; nghiêm chỉnh chấp hành, đồng thuận với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

3. Nội dung thi thiết thực, phù hợp với khả năng nhận thức của CNVCLĐ, nhất là công nhân lao động trong các doanh nghiệp; Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, không khí hào hứng, sôi nổi, thu hút sự quan tâm, nhiệt tình ủng hộ của đông đảo CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh.

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng tham gia dự thi: Người dự thi phải là đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đang công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi có tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Địa chỉ tổ chức thi:

- Đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tham gia các cuộc thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh tại địa chỉ congdoantravinh.com.vn; sau đó nhấp vào paner biểu tượng cuộc thi để vào hệ thống, tham gia thi.

3. Quy định chung về cuộc thi, đợt thi.

- Trong năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 04 cuộc thi;

- Mỗi cuộc thi có 03 đợt thi (thi tuần);

- Mỗi đợt thi có 20 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm, mỗi câu có 3 đến 4 đáp án và chỉ có duy nhất 01 đáp án đúng. Thời gian làm bài không quá 20 phút.

Mỗi đợt thi, người dự thi được tham gia tối đa 03 lần; khi dự thi quá số lần quy định, hệ thống sẽ tự động thông báo hết lượt tham dự. Người dự thi đợi đến đợt thi (thi tuần) tiếp theo.

III. NỘI DUNG CUỘC THI

1. Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

a. Nội dung: Nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

b. Thời gian thi: Trong tháng 6 năm 2021. Cụ thể:

- Đợt 1: từ 08 giờ ngày 07/6/2021 đến 17 giờ ngày 11/6/2021.

- Đợt 2: từ 08 giờ ngày 14/6/2021 đến 17 giờ ngày 18/6/2021.

- Đợt 3: từ 08 giờ ngày 21/6/2021 đến 17 giờ ngày 25/6/2021.

2. Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam.

- Nội dung: Kiến thức chung về Luật Công đoàn năm 2021, Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) và những văn bản hướng dẫn nghiệp vụ công đoàn.

- Thời gian thi: Trong tháng 7 năm 2021. Cụ thể:

- Đợt thi thứ nhất: từ 08 giờ ngày 05 đến 17 giờ ngày 11/7/2021.

- Đợt thi thứ hai: từ 08 giờ ngày 12 đến 17 giờ ngày 18/7/2021.

- Đợt thi thứ ba: từ 08 giờ ngày 19 đến 17 giờ ngày 24/7/2021.

3. Cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2021.

- Nội dung: Kiến thức chung về Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thời gian thi: Trong tháng 8 năm 2021. Cụ thể:

- Đợt thi thứ nhất: từ 08 giờ ngày 02 đến 17 giờ ngày 08/8/2021.

- Đợt thi thứ hai: từ 08 giờ ngày 09 đến 17 giờ ngày 15/8/2021.

- Đợt thi thứ ba: từ 08 giờ ngày 16 đến 17 giờ ngày 22/8/2021.

4. Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới.

- Nội dung: Kiến thức pháp luật về bình đẳng giới, bình đẳng giới trong lao động và lao động nữ. 

- Thời gian thi: Trong tháng 9 năm 2021. Cụ thể:

- Đợt thi thứ nhất: từ 08 giờ ngày 06 đến 17 giờ ngày 12/9/2021.

- Đợt thi thứ hai: từ 08 giờ ngày 13 đến 17 giờ ngày 19/9/2021.

- Đợt thi thứ ba: từ 08 giờ ngày 20 đến 17 giờ ngày 26/9/2021.

III. CÁCH THI, CÁCH TÍNH ĐIỂM

1. Cách thi

Bước 1: Người dự thi vào Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh:congdoantravinh.com.vn và nhấp vào paner biểu tượng cuộc thi để vào hệ thống, tham gia thi.

Bước 2: Người dự thi thực hiện các thông tin theo phần mềm thiết kế sẵn;

Bước 3: Trả lời các câu hỏi trực tiếp trên hệ thống.

Bước 4: Chọn dự đoán số người tham gia của đợt thi đó.

Bước 5: Xác nhận nộp bài thi.

Lưu ý: Trong quá trình triển khai, hướng dẫn, các cấp công đoàn lưu ý đoàn viên, CNVCLĐ cập nhật đầy đủ, đúng nội dung theo hướng dẫn. Tránh trường hợp cập nhật thiếu thông tin (đơn vị công tác, đơn vị Công đoàn cấp trên) sẽ không được thống kê hoặc thống kê sang đơn vị khác. Kết quả từng cuộc thi được Ban Tổ chức Cuộc thi công bố trên Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh.

2. Cách tính điểm

- Thang điểm chung cho mỗi đợt thi là 100 điểm. Trong đó trả lời đúng mỗi câu hỏi dạng trắc nghiệm được 05 điểm;

- Sau mỗi đợt thi (thi tuần), Ban Tổ chức chọn 03 người dự thi có số điểm cao để thưởng, số tiền thưởng mỗi đợt thi tương ứng:

+ Giải nhất: 300.000 đồng.

+ Giải nhì: 200.000 đồng.

+ Giải ba: 100.000 đồng.

Đồng thời được tích lũy tương ứng: Giải nhất: 30 điểm; Giải nhì: 20 điểm; Giải ba: 10 điểm; Giải khuyến khích: 05 điểm để làm căn cứ tính điểm của Cuộc thi.  

- Căn cứ tính điểm của cuộc thi là tổng số điểm của các đợt thi.  

- Trường hợp có nhiều bài dự thi có cùng điểm thì lần lượt xét các yếu tố:

+ Có kết quả dự đoán số người tham gia đúng hoặc gần đúng nhất.

+ Có thời gian ngắn nhất.

Lưu ý: Ban Tổ chức cuộc thi chỉ tính điểm khi người dự thi thực hiện đúng, đầy đủ, trung thực các nội dung theo quy định.

IV. KHEN THƯỞNG

1. Giải cá nhân (dành cho người dự thi) của từng Cuộc thi 

- Giải nhất: Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh kèm theo tiền thưởng 2.000.000 đồng/giải.

- Giải nhì: Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh kèm theo tiền thưởng 1.500.000 đồng/giải.

- Giải ba: Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh kèm theo tiền thưởng 1.000.000 đồng/giải.

- Giải khuyến khích: Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh kèm theo tiền thưởng 600.000 đồng.

2. Giải tập thể

Kết thúc từng Cuộc thi, trên cơ sở dự liệu của hệ thống, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trích suất và chọn những tập thể (Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở) có số bài dự thi nhiều để khen thưởng:

- Giải nhất: Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh kèm theo tiền thưởng 3.000.000 đồng/giải.

- Giải nhì: Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh kèm theo tiền thưởng 2.000.000 đồng/giải.

- Giải ba: Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh kèm theo tiền thưởng 1.000.000 đồng/giải.

- Giải khuyến khích: Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh kèm theo tiền thưởng 800.000 đồng.

Tùy theo số lượng và chất lượng của bài dự thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ quyết định số lượng các giải chung cuộc.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Giao Ban Tuyên giáo và Nữ công: Chủ động phối hợp với các ban, đơn vị tham mưu Ban Thường vụ triển khai Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi trong các cấp Công đoàn; thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký cuộc thi; Hội đồng biên soạn câu hỏi và đáp án, hướng dẫn đoàn viên, CNVCLĐ cách thức tham gia cuộc thi; Xây dựng dự trù kinh phí, thanh quyết toán kinh phí theo quy định; Phối hợp với đơn vị, doanh nghiệp xây dựng phần mềm cuộc thi; triển khai các giải pháp kỹ thuật công nghệ, đảm bảo chất lượng, tiện ích, thiết thực, hiệu quả.

- Giao các ban nghiên cứu, rà soát các văn bản pháp luật có liên quan, Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) và các văn bản, hướng dẫn thi hành (theo phạm vi nội dung của cuộc thi), biên soạn thành bộ câu hỏi và đáp án trình Hội đồng biên soạn câu hỏi và đáp án đưa vao nội dung thi.

2. Công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS trực thuộc, Công đoàn thuộc Công đoàn ngành trung ương đóng trên địa bàn.

- Có hình thức triển khai Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi đến đoàn viên, CNVCLĐ, đảm bảo sức lan tỏa, phấn đấu có ít nhất 50% đoàn viên, CNVCLĐ trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia.

- Trên cơ sở kết quả từng đợt thi do Ban Tổ chức cuộc thi cung cấp, có thể xem xét khen thưởng cho cá nhân, tập thể đạt kết quả cao của cuộc thi. Đưa kết quả tham gia cuộc thi (tỷ lệ và giải thưởng) vào tiêu chí chấm điểm thi đua khen thưởng cuối năm của tổ chức, cá nhân. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các cuộc thi trực tuyến trong CNVCLĐ tỉnh Trà Vinh năm 2021. Để Cuộc thi đạt kết quả tốt, chất lượng và đúng tiến độ theo kế hoạch, đề nghị các cấp Công đoàn tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tham gia Cuộc thi.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TLĐ;

Ban Tuyên giáo TU;

- Sở Tư pháp;

- LĐLĐ huyện, thị xã, TP;

- CĐ ngành và tương đương;

- CĐCS trực thuộc;

- CĐ thuộc CĐ ngành TW đóng trên địa bàn;

- BBT web;

- Lưu VP, TG-NC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Thạch Thị Thu Hà

BAN TỔ CHỨC

Liên đoàn lao động tỉnh Trà Vinh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.