TOÁN 10- HKII

TOÁN 10- HKII

16/04/2021 Báo cáo

B
GIÁO D
C VÀ ĐÀO T
O
Đ
MINH H
A
Đ
KI
M TRA CU
I K
Ì 2
-
NĂM H
C
2020
-
2021
Môn :
TOÁN
, L
p 10
Th
i gian làm bài
:
90 phút,
không tính th
i gian phát đ
H
và tên
h
c
sinh:..............................
............ Mã s
h
c sinh:...............................
PH
N TR
C NGHI
M
Câu 1
:
Cho
a
là s
th
c dương, m
nh đ
nào dư
i đây đúng ?
A.
.
x a axa
≤ ⇔− ≤ ≤
B.
.
x a axa
≤ ⇔− < ≤
C.
.
x a axa
≤ ⇔− ≤ <
D.
.
x a axa
≤ ⇔− < <
Câu
2
:
Đi
u ki
n xác đ
nh c
a b
t phương trình
21
0
2
x
x
>
A.
1.
x
B.
1
.
2
x
x
>
C.
1
.
2
x
x
D.
2.
x
Câu
3
:
T
p nghi
m c
a b
t phương trình
(
)
2
23 1
xx x x
−+>−
A.
(
)
; 1.
S
= −∞ −
B.
[
)
1; .
S
= − +∞
C.
(
)
1; .
S
= − +∞
D.
(
]
; 1.
S
= −∞ −
Câu
4
:
Năng su
t lúa hè thu (
t
/ha
) năm 1998 c
a 31 t
nh
Vi
t Nam
đư
c th
ng kê trong b
ng
sau
Năng su
t lúa
(t
/ha)
25
30
35
40
45
T
n s
4
7
9
6
5
Giá tr
3
35
x
=
có t
n s
b
ng
A.
6.
B.
4.
C.
7.
D.
9.
Câu
5
:
Khi quy đ
i
1
°
ra
đơn v
radian
,
ta đư
c k
ế
t qu
A.
π
rad.
B.
360
π
rad.
C.
90
π
rad.
D.
180
π
rad.
Câu
6
:
G
i
α
là s
đo c
a m
t cung lư
ng giác có đi
m đ
u
,
A
đi
m cu
i
.


BAN TỔ CHỨC

Linh Berr

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.