QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CLB LÁI XE ĐẠP ĐIỆN, XE MÁY ĐIỆN

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CLB LÁI XE ĐẠP ĐIỆN, XE MÁY ĐIỆN

07/12/2020

PHÒNG GD&ĐT TP TAM ĐIỆP

TRƯỜNG THCS ĐỒNG GIAO

 

             Số: 58A /QĐ-THCS ĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Tam Điệp, ngày 11  tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Câu lạc bộ Lái xe đạp điện, xe máy điện

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐỒNG GIAO

 

Căn cứ Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo về việc ban hành thông tư hướng dẫn công tác xã hội trong trường học;

 Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường có nhiều cấp học;

Xét đề nghị của đồng chí Tổng phụ trách Đội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập 06 Câu lạc bộ Lái xe đạp điện, xe máy điện an toàn năm học 2020 – 2021 gồm các lớp sau:

1. Khối 9: 03 câu lạc bộ (8 lớp 9)

2. Khối 8: 03 câu lạc bộ (08 lớp 8)

3. Phân công Chủ nhiệm các câu lạc bộ là giáo viên chủ nhiệm:

- Cô Vũ Thị Thanh Hải – Chủ nhiệm câu lạc bộ gồm các lớp 8A, 8B

- Cô Nguyễn Thị Thắng – Chủ nhiệm câu lạc bộ gồm các lớp 8C, 8D, 8E

- Cô Nguyễn Thị Dung – Chủ nhiệm câu lạc bộ gồm các lớp 8G, 8H 8I

- Cô Phạm Thị Huyền – Chủ nhiệm câu lạc bộ gồm các lớp 9A,9B

- Cô Bùi Thị Thanh Huyền – Chủ nhiệm câu lạc bộ gồm các lớp 9C,9D,9E

            - Cô Hoàng Thị Bắc – Chủ nhiệm câu lạc bộ gồm các lớp 9G,9H

Điều 2: Ban hành kèm theo quy chế hoạt động của Câu lạc bộ Lái xe đạp điện, xe máy điện an toàn năm học 2020 - 2021.

Điều 3: Các Câu lạc bộ Lái xe đạp điện, xe máy điện an toàn có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động theo quy định của Luật giao thông đường bộ và quy chế đã ban hành kèm theo.

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong học sinh về việc chấp hành các quy định của Luật giao thông đường bộ và các quy định của nhà trường trong quá trình tham gia giao thông.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ phận văn phòng, bộ phận chuyên môn, các bộ phận đoàn thể và các ông (bà) có tên tại điều1chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT.

                                 HIỆU TRƯỞNG

 

 

   Bùi Văn Tú