QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CLB LÁI XE MÁY ĐIỆN, XE ĐẠP ĐIỆN

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CLB LÁI XE MÁY ĐIỆN, XE ĐẠP ĐIỆN

08/12/2020

PHÒNG GD&ĐT TP TAM ĐIỆP

TRƯỜNG THCS ĐỒNG GIAO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hanh phúc

 


Tam Điệp, ngày  12  tháng  10 năm 2020

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Của Câu lạc bộ Lái xe đạp điện, xe máy điện an toàn năm học 2020 – 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 58a /QĐ-THCS ĐG ngày  11 /10/2020 của Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Giao)

PHẦN I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1: Quy định về tên gọi Câu lạc bộ: Tên chính thức: Câu lạc bộ lái xe đạp điện, xe máy điện an toàn.

Điều 2: Ngày thành lập câu lạc bộ: Ngày 15/10/2020

Điều 3: Mục đích hoạt động Câu lạc bộ

- Tạo môi trường cho học sinh tham gia giao lưu, học hỏi, để nâng cao trình độ nhận thức về pháp luật an toàn giao thông và kỹ năng điều khiển phương tiện xe đạp điện, xe máy điện an toàn.

- Tạo sợi dây gắn kết giữa học sinh.

- Tổ chức các buổi giao lưu giữa các câu lạc bộ để học tập và nâng kỹ năng điều khiển phương tiện xe đạp điện, xe máy điện an toàn.

Điều 4: Hình thức hoạt động của Câu lạc bộ

- Tổ chức tìm hiểu các quy định của luật giao thông đường bộ nhất là lĩnh vực liên quan đến xe đạp điện, xe máy điện bằng hình thức trao đổi trực tiếp, làm các bài dự thi theo bộ đề thi đã biên soạn.

- Tổ chức tập luyện kỹ năng lái xe đạp điện, xe máy điện trên sa hình theo tiêu chuẩn của Bộ Giao thông vận tải.

- Tổ chức các buổi giao lưu giữa các câu lạc bộ trong Trường THCS Đồng Giao và câu lạc bộ của các trường trên địa bàn thành phố.

PHẦN II: QUY ĐỊNH THÀNH VIÊN

Điều 5: Điều kiện tham gia Câu lạc bộ

- Là học sinh lớp 8, lớp 9 Trường THCS Đồng giao.

- Có ý thức, trách nhiệm làm cho câu lạc bộ ngày càng phát triển.

Điều 6: Thủ tục gia nhập Câu lạc bộ

- Làm “Phiếu đăng ký câu lạc bộ”. (có mẫu chung của CLB)

- Được Ban Chủ Nhiệm CLB xét duyệt và đồng ý.

Điều 7: Quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên:

Quyền lợi: Thành viên có quyền được tham gia mọi hoạt động của CLB, đóng góp ý kiến theo hướng xây dựng và phát triển CLB.

Nghĩa vụ: Thành viên có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các nội quy, quy định của CLB. Tham gia các hoạt động của CLB, thực hiện sự phân công công việc của CLB. Tham dự ít nhất 50% số buổi sinh hoạt trong tháng (thường là 4 buổi/1 tháng), nghiêm túc trong sinh hoạt.Có trách nhiệm với bản thân và CLB, hoạt động tích cực hiệu quả, gây dựng uy tín và phát triển CLB ngày càng lớn mạnh. Đoàn kết, hợp tác giúp đỡ hội viên khác.

PHẦN III: CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CLB

Điều 8: Cơ cấu tổ chức Câu lạc bộ

- Ban chủ nhiệm CLB gồm 3 – 4 người: 01 chủ nhiệm và 02 – 3 phó chủ nhiệm

- Chủ nhiệm Câu lạc bộ: Là cô giáo chủ nhiệm đã được chỉ định phụ trách điều hành chung.

- Phó chủ nhiệm: Là bạn lớp Trưởng của các lớp trong câu lạc bộ chịu trách nhiệm quản lý thành viên Câu lạc bộ của lớp mình, xây dựng chương trình sinh hoạt hàng tuần, tổ chức cho các thành viên thi tìm hiểu các các quy định của Luật giao thông đường bộ và luyện tập kỹ năng điều khiển xe đạp điện, xe máy điện.

Điều 9: Câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc

- Tự nguyện, tự quản.

- Dân chủ, nhiệt tình

- Đoàn kết, nỗ lực vì mục tiêu chung của câu lạc bộ

Điều 10: Họp ban chủ nhiệm định kỳ 1 tháng/lần.

Điều 11: Nhiệm vụ và quyền hạn của ban chủ nhiệm

Ban chủ nhiệm CLB có nhiệm vụ:

- Quản lý và Điều hành các hoạt động của CLB, tổ chức các buổi trao đổi kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức các buổi giao lưu, tham gia các hoạt động xã hội…

Ban chủ nhiệm CLB có quyền hạn:

- Quyết định phương hướng và các nội dung hoạt động cụ thể của câu lạc bộ.

PHẦN IV: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 12: Khen thưởng

- Mọi thành viên LCB, kể cả thành viên Ban chủ nhiệm câu lạc bộ hoạt động tích cực, uy tín, hiệu quả thì được đề nghị Hiệu Trưởng nhà trường tặng giấy khen.

Điều 13: Kỷ luật.

- Mọi thành viên CLB, kể cả thành viên Ban chủ nhiệm nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ hoặc vi phạm điều lệ tùy theo mức độ sẽ bị nhắc nhở, khiển trách hay khai trừ khỏi Câu lạc bộ.

Điều 14: Xoá tư cách hội viên.

 Hội viên bị xoá tên khỏi câu lạc bộ khi vi phạm một trong các điều sau:

- Bị khiển trách 3 lần mà vẫn tiếp tục vi phạm.

- Vi phạm nghiêm trọng điều lệ câu lạc bộ.

- Số hội viên biểu quyết hơn 50%

PHẦN VI: QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤP HÀNH NỘI QUY CLB

Điều 15: Mọi hội viên và tổ chức CLB phải chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ CLB, nghiêm cấm việc lợi dụng sinh hoạt Câu lạc bộ để làm việc cá nhân, vi phạm các quy định của Luật giao thông đường bộ và các quy định khác cảu Pháp luật, nội quy của nhà trường.

Ban chủ nhiệm CLB có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện điều lệ CLB.