Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính”

Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính”

21/11/2020 Báo cáo

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU CCHC

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 Số:           /BTC-TL      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Quảng Trị, ngày       tháng      năm 2020

 

THỂ LỆ

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính”

của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020

 


Căn cứ Kế hoạch số 3660/KH-STNMT ngày 17/11/2020 về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3494/QĐ-STNMT ngày 04/11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020;

Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” năm 2020 ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Đối tượng tham gia dự thi: Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc Sở.

2. Đối tượng không được tham gia cuộc thi: Thành viên Ban Tổ chức.

II. HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI, NỘI DUNG THI VÀ CÁCH THỨC THAM GIA DỰ THI

1. Hình thức thi:

Thi trực tuyến. Cuộc thi bắt đầu vào lúc 08h00 ngày 25/11/2020 và kết thúc vào lúc 08h00 ngày 05/12/2020.

2. Nội dung thi

Gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu một số nội dung cơ bản về cải cách hành chính.

3. Cách thức tham gia dự thi

- Thí sinh đăng nhập vào hệ thống phần mềm để dự thi, hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một bộ đề gồm 20 câu hỏi (trong Bộ câu hỏi) để thí sinh trả lời; mỗi câu hỏi sẽ có 03 đáp án, trong đó có 01 đáp án đúng; mỗi câu hỏi trả lời đúng tương đương với 01(một) điểm. Thời gian làm bài là 20 phút.

- Thí sinh được sử dụng 01 tài khoản để tham gia thi, mỗi thí sinh được tham gia tối đa 02 lần. Hệ thống sẽ lựa chọn bài dự thi có kết quả cao hơn để xét thưởng.


- Các bước làm bài thi:

a) Bước 1: Truy cập vào Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường (https://stnmt.quangtri.gov.vn/), vào chuyên mục cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” .

b) Bước 2: Chọn “THAM GIA NGAY”, sau đó đăng ký tài khoản dự thi, điền các thông tin cá nhân theo yêu cầu.

c) Bước 3: Sau khi đăng ký tài khoản dự thi thành công, thí sinh bấm vào nút “THAM GIA” và nhập mật khẩu để bắt đầu làm bài thi.

d) Bước 4: Sau khi trả lời các câu hỏi, để hoàn thành bài thi, thí sinh bấm vào nút “KẾT THÚC”, chọn “Nộp bài” để hoàn thành bài thi. Kết quả làm bài của thí sinh sẽ được chuyển về cơ sở dữ liệu của Hệ thống.

- Trường hợp thí sinh không bấm nút "KẾT THÚC" thì khi hết thời gian làm bài thi, Hệ thống tự động lưu kết quả bài thi.

- Trường hợp hết thời gian làm bài thi, thí sinh chưa hoàn thành xong bài thi thì Hệ thống tự động dừng phần làm bài của thí sinh và lưu kết quả bài thi.

Trường hợp thí sinh muốn làm lại bài thi thì sau khi kết thúc lượt thi thứ nhất, chọn “Thi lại” và làm lại các bước theo trình tự như trên.

III. CĂN CỨ XÉT THƯỞNG

- Xét giải thưởng theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp (tương ứng theo số điểm của thí sinh).

- Trường hợp có nhiều thí sinh (2 thí sinh trở lên) có số điểm bằng nhau, thì xét thời gian hoàn thành bài thi ngắn hơn (Thời gian được tính bằng giây).

- Trường hợp có nhiều thí sinh (2 thí sinh trở lên) có số điểm bằng nhau và có cùng thời gian hoàn thành bài thi thì xét thời điểm bắt đầu làm bài thi sớm hơn (Thời điểm được tính bằng phút). Trường hợp cùng thời điểm bắt đầu làm bài thi thì Ban Tổ chức xem xét đồng hạng.

- Ban tổ chức không trao giải cho người tham gia dự thi có thông tin cá nhân, thông tin cơ quan, đơn vị không đầy đủ hoặc bị sai lệch.

- Các trường hợp khác do Ban Tổ chức quyết định (nếu có).

IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

1. Giải cá nhân

Có 03 giải thưởng bao gồm:

- 01 Giải nhất: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn);

- 01 Giải nhì: 700.000 đồng (Bảy trăm nghìn đồng chẵn).

- 01 Giải ba: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

Thí sinh đạt giải được Ban Tổ chức cuộc thi Cấp Giấy chứng nhận đạt giải.

2. Giải tập thể

Có 01 giải tập thể dành cho đơn vị có tỷ lệ % cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dự thi cao trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị; có nhiều bài thi đạt chất lượng cao.

Giải tập thể được tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm tiền thưởng 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ TRAO THƯỞNG

Kết quả thi sẽ được công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường chậm nhất 07 (bảy) ngày kể từ khi kết thúc thi. Trong trường hợp phải xác minh các vấn đề về kết quả thi thì thời gian công bố kết quả có thể kéo dài tối đa 12 (mười hai) ngày.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi tiến hành tổ chức tổng kết và trao giải thưởng. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và có văn bản gửi đến tổ chức và cá nhân đạt giải để đến nhận giải.

VI. GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ, KHIẾU NẠI

1. Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Ban Tổ chức cuộc thi công bố kết quả, cá nhân dự thi và tổ chức (đối với giải tập thể) nếu có kiến nghị, khiếu nại về kết quả cuộc thi, đề nghị liên hệ trực tiếp đến Văn phòng Sở (cơ quan thường trực Ban Tổ chức cuộc thi) để được xem xét, trả lời; quá thời hạn nêu trên, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không giải quyết.

2. Các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến cuộc thi được giải quyết theo các quy định của Thể lệ này và theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Trên đây là Thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu cải cách hành chính” Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020. Quá trình diễn ra cuộc thi nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các tập thể, cá nhân liên hệ với Ban Tổ chức cuộc thi để được giải đáp, hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- BTC cuộc thi;

- Các đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, VP.

 

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ

Nguyễn Trường Khoa

BAN TỔ CHỨC

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.