Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính”

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính”

21/11/2020 Báo cáo

Nhấn vào đây để download tài liệu Bạn cần phải đăng nhập để download tài liệu.

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 Số: 3660/KH-STNMT      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Quảng Trị, ngày 17 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020


Căn cứ Công văn số 3202/UBND-NC ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức cuộc thi cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-STNMT ngày 30/01/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020;

 Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch điều chỉnh kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” năm 2020, cụ thể:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cuộc thi giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường hiểu rõ hơn các quy định và các văn bản triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của Trung ương và địa phương.

- Thông qua cuộc thi phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, cách thức sử dụng và thực hiện dịch vụ công trực tuyến,… đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

 - Tìm ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến của Sở; tạo diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức cuộc thi phải quán triệt theo tinh thần chỉ đạo trong các văn bản của Đảng và Nhà nước về cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Cuộc thi được triển khai theo hình thức đơn giản, dễ hiểu và nội dung tập trung vào những lĩnh vực liên quan trực tiếp, phổ biến hàng ngày của cá nhân, tổ chức, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở tham gia dự thi.

- Xác định cụ thể các nội dung liên quan đến công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức, cuộc thi bảo đảm chất lượng, chính xác, công bằng, kịp thời, tiết kiệm và hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CUỘC THI

1. Đối tượng dự thi

- Đối tượng dự thi: Toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc Sở.

- Đối tượng không được tham gia cuộc thi: Thành viên Ban Tổ chức.

2. Nội dung

Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu một số nội dung cơ bản về cải cách hành chính.

3. Hình thức thi

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến.

III. TIẾN ĐỘ, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Từ ngày 01 đến ngày 24 tháng 11 năm 2020:

- Ban hành Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi;

- Thành lập Ban Tổ chức;

- Xây dựng Bộ đề thi (câu hỏi và đáp án);

- Xây dựng phần mềm về cuộc thi.

2. Từ ngày 25/11/2020 đến ngày 05/12/2020:

Phát động cuộc thi, đăng tải nội dung cuộc thi trên trang thông tin điện tử của Sở để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị nắm rõ nội dung và tham gia cuộc thi.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải cá nhân

Có 03 giải thưởng bao gồm:

- 01 Giải nhất: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn);

- 01 Giải nhì: 700.000 đồng (Bảy trăm nghìn đồng chẵn);

- 01 Giải ba: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

Thí sinh đạt giải được Ban Tổ chức cuộc thi Cấp Giấy chứng nhận đạt giải.

2. Giải tập thể

Có 01 giải tập thể dành cho đơn vị có tỷ lệ % cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dự thi cao trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị; có nhiều bài thi đạt chất lượng cao.

Giải tập thể được tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức kèm tiền thưởng 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở

- Thành lập Ban tổ chức cuộc thi.

- Tham mưu ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Cuộc thi trong quá trình triển khai Kế hoạch này.

 - Đưa tin, tuyên truyền cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của Sở .

- Tham mưu công tác khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải trong cuộc thi.

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất: Hội trường, Maket, âm thanh, ánh sáng và các điều kiện cần thiết để tổ chức trao giải Cuộc thi.

2. Các đơn vị thuộc Sở

- Triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

- Mỗi phòng ban, cơ quan, đơn vị có ít nhất 70% số cán bộ công chức, viên chức và người lao động tham gia cuộc thi.

Việc tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” năm 2020 là tiêu chí quan trọng để đánh giá thực hiện công tác cải cách hành chính và bình xét thi đua cuối năm của các đơn vị. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo số lượng và chất lượng tham gia cuộc thi.

 Trên đây là Kế hoạch điều chỉnh Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính” năm 2020; Kế hoạch điều chỉnh này thay thế Kế hoạch số 3473/KH-STNMT ngày 02/11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường./.

Nơi nhận:

- GĐ; các PGĐ Sở;

- Các đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, VP.

 

                    GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

           Nguyễn Trường Khoa

BAN TỔ CHỨC

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.