Ban tổ chức

Ban tổ chức

21/11/2020 Báo cáo

Nhấn vào đây để download tài liệu Bạn cần phải đăng nhập để download tài liệu.

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Trường Khoa - Giám đốc Sở
2. Phó Trưởng ban:
- Ông Nguyễn Thế Hiếu, Phó Giám đốc Sở;
- Ông Nguyễn Hữu Nam, Phó Giám đốc Sở;
- Ông Võ Quốc Hoàng - Phó Giám đốc Sở.
3. Thành viên:
- Bà Lê Thị Vân Oanh, Chánh Văn phòng Sở;
- Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở;
- Bà Nguyễn Hữu Lâm Tú, Chuyên viên Văn phòng Sở;
- Ông Nguyễn Xuân Tài, Phó Trưởng phòng Công nghệ Thông tin - Lưu
trữ, Văn phòng Đăng ký đất đai;
- Bà Lý Thị Hồng Cẩm, Chuyên viên Văn phòng Sở - Thư ký

BAN TỔ CHỨC

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.