TÀI LIỆU THAM KHẢO - LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

TÀI LIỆU THAM KHẢO - LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

91 25/08/2020

Nhấn vào đây để download tài liệu Bạn cần phải đăng nhập để download tài liệu.

Các tài liệu tham khảo sử dụng cho tuần 1. Cuộc thi Tìm hiểu luật phòng, chống ma túy. 

1. Luật phòng, chống ma túy (năm 2000).

2. Luật sửa đổi bổ sung luật phòng, chống ma túy (năm 2008).

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn